Open navigation

Công văn 89/TCT-CS ngày 11/01/2022 Miễn, giảm tiền thuê đất theo Nghị định 57_2018_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/TCT-CS

V/v tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022 

Kính gửi: Công ty cổ phần sữa Việt Nam
(Địa chỉ: Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 4443/CV-CTS.THUE ngày 18/10/2021 của Công ty cổ phần sữa Việt Nam về miễn, giảm tiền thuê đất theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Trường hợp dự án của doanh nghiệp đã hết thời gian hưởng ưu đãi đầu tư về miễn, giảm tiền thuê đất quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 và Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, sau đó mới làm hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ thì không thuộc đối tượng đang được hưởng ưu đãi nên không được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất chuyển tiếp theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP cho thời gian còn lại của dự án.

Đề nghị Công ty cổ phần sữa Việt Nam liên hệ với Cục Thuế tỉnh Nghệ An để rà soát việc miễn tiền thuê đất đối với Dự án trang trại chăn nuôi và phát triển giống bò sữa, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy định về ưu đãi chuyển tiếp nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần sữa Việt Nam biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Cục Quản lý công sản (BTC);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.