Open navigation

Công văn 13419/CT-TTHT Chính sách thuế

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 13419/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Công ty TNHH V2U Healthcare Việt Nam 
Địa chỉ: Cao ốc Botanic Tower, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Phú Nhuận
Mã số thuế: 0314497336

Trả lời văn bản số 01/CV/V2U ngày 10/9/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định đối tượng áp dụng:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.”.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua hàng hóa với tổ chức nước ngoài, theo điều kiện giao hàng DDU tại TP.HCM - người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam, Công ty đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định thì trước khi chi trả cho tổ chức nước ngoài Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNDN nhà thầu như sau:

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu tính thuế (1%).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT6;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT.
 1801/2019-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Nam Bình

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.