Open navigation

Công văn 25534/CTHN-TTHT ngày 03/06/2022 Người nộp lệ phí môn bài

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25534/CTHN-TTHT

V/v người nộp lệ phí môn bài

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Tạp chí Hội nhập
(Địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; MST: 0105539631)

Ngày 23/5/2022, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 04/TCHN của Tạp chí Hội nhập hỏi về lệ phí môn bài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài:

+ Tại Điều 2 quy định về người nộp lệ phí môn bài.

+ Tại Điều 3 quy định việc miễn lệ phí môn bài:

“Điều 3. Miễn lệ phí môn bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

...5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tạp chí Hội nhập nếu được xác định là cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) thì thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- CCT Q. Hoàn Kiếm (để biết)
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.