Open navigation

Công văn 4280/TCT-KK ngày 05/11/2021 Triển khai lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4280/TCT-KK

V/v triển khai lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ khoản 6 Điều 136 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Căn cứ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

Căn cứ Quyết định số 879/2015/QĐ-TCT ngày 15/5/2015 của Tổng cục trưng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lí khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.

Tổng cục Thuế hướng dẫn triển khai lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, cụ th như sau:

1. Phạm vi triển khai và thời gian áp dụng:

Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực thực hiện lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế bằng phương thức điện tử từ ngày 01/11/2021, cụ thể như sau:

* Giai đoạn 1: Thực hiện điểm từ ngày 15/11/2021 tại Cục Thuế thành phố Hà Nội và Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng, Chi cục Thuế quận Đống Đa; Cục Thuế tnh Hải Dương và Chi cục Thuế thành phố Hải Dương thực hiện lập và gửi biên bn vi phạm hành chính điện tử đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

* Giai đoạn 2: Bắt đầu từ ngày 01/01/2022, thực hiện lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ trên phạm vi toàn quốc.

2. Hướng dẫn quy trình xử lý nghiệp vụ lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử:

a. Đối với cơ quan thuế: Các nội dung liên quan đến việc phân công thực hiện lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử, lưu trữ và tra cứu biên bản vi phạm hành chính điện tử thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo công văn này - Các nội dung liên quan đến việc lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử.

Đối với HSKT nộp trực tiếp và nộp qua đường bưu chính, cán bộ thuế thực hiện theo quy định tại điểm 3.3.1 Mục I Phần Hai quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/5/2015 của Tổng cục trưng Tổng cục Thuế cho đến khi có Quyết định thay thế Quyết định số 879/QĐ-TCT.

Việc lập, giao, gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

b. Đối với người nộp thuế: Biên bản sau khi được lập, ký điện tử sẽ được gửi tự động cho NNT qua Cổng thông tin điện tử mà NNT lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN)

Việc giải trình vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 37, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và nội dung nêu tại Biên bản vi phạm hành chính điện tử.

Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo công văn này - Các bước công việc nhận, tra cứu, lưu trữ biên bn vi phạm hành chính điện tử trên hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax).

3. Triển khai nâng cấp ứng dụng CNTT đáp ứng việc lập và gửi biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính điện tử:

Cục CNTT thông báo nâng cấp ứng dụng CNTT qua hệ thống thư điện tử ngành thuế như sau:

+ Nội dung lập và gửi biên bản điện tử ngày 01/11/2021.

+ Nội dung NNT gửi văn bản giải trình theo phương thức điện t; cơ quan thuế lập và gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính điện tử, dự kiến ngày 25/12/2021. Tổng cục Thuế sẽ có Công văn hướng dẫn các Cục Thuế thực hiện sau khi hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng CNTT.

Chi tiết tài liệu hướng dẫn sử dụng, phân quyền chức năng đặt tại đường dẫn:

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2021/TMS/PHAT_VPHC/

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2021/KĐT/PHAT_VPHC/

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2021/ETAX/PHAT_VPHC/

4. Tổ chức thực hiện:

a. Ti Cục Thuế, Chi cc Thuế, Chi cc Thuế khu vực:

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng đáp ứng việc lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Để nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm thiểu thời gian thực hiện trong việc lập, phê duyệt, và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử, đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo các Phòng/đơn vị chức năng có liên quan và các Chi cục Thuế trực thuộc thực hiện:

- Rà soát thông tin liên hệ (thư điện tử, số điện thoại liên hệ...) của NNT sử dụng dịch vụ thuế điện tử, đảm bảo thông tin liên hệ đầy đ, chính xác.

- Tiếp tục rà soát việc đăng ký chng thư số phục vụ triển khai ký điện tử đối với biên bản vi phạm hành chính điện tử theo nội dung Công văn số 2137/TCT-KK ngày 16/6/2021 của Tổng cục Thuế.

- Tăng cường tập huấn cho cán bộ thuế, tuyên truyền cho người nộp thuế về lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử.

- Gửi tài liệu theo nội dung Phụ lục II kèm theo công văn này và tài liệu hướng dẫn sử dụng các chức năng trên hệ thống Etax do Tổng cục Thuế cung cấp tại các đường dẫn nêu trên tới NNT thuộc phạm vi cơ quan thuế quản lý qua thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế.

- Hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế kịp thời trong việc tiếp nhận biên bản vi phạm hành chính điện tử của cơ quan thuế qua thư điện tử đã đăng ký sử dụng dịch vụ Thuế điện tử hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

b. Tại Tổng cục Thuế:

Thời gian tập huấn trc tuyến về việc triển khai lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử, Tổng cục Thuế sẽ có Thông báo sau.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, các cơ quan Thuế liên hệ về các đơn vị của Tổng cục Thuế như sau để được hỗ trợ kịp thời:

- Hỗ trợ về nghiệp vụ:

+ Vụ Kê khai và kế toán thuế: Hỗ trợ xử lý nghiệp vụ, liên hệ điện thoại: 024.39728392 số máy lẻ 7165, hộp thư điện tử: nddat01@gdt.gov.vn; số máy lẻ 7121, hộp thư điện tử: bthuong@gdt.gov.vn;

+ Vụ Pháp chế: Hỗ trợ xử lý nghiệp vụ, liên hệ điện thoại: 024.39728392 số máy lẻ 3112, hộp thư điện tử: ntbien@gdt.gov.vn;

- Hỗ trợ về kỹ thuật: Các vướng mắc cần hỗ trợ về kỹ thuật, Cục Thuế gửi về Hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ Service Desk (https://hotro.gdt.gov.vn)

Nhóm Hỗ trợ thuế điện tử eTax: Điện thoại 024.37689679 s máy lẻ 2104, 2105; Hộp thư điện tử: htetax@gdt.gov.vn.

+ Nhóm hỗ trợ ứng dụng KĐT: điện thoại 024.37689679, số máy lẻ 2180;

+ Nhóm hỗ trợ ứng dụng TMS: điện thoại 024.37689679, số máy lẻ 2005, 2006, 2027, 2032, 2022, 2014.

Thủ trưởng cơ quan Thuế có trách nhiệm tổ chức, bố trí phân công cán bộ thực hiện đúng các công việc theo quy định và nội dung hướng dẫn tại công văn này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thuế doanh nghiệp lớn được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
- Các Vụ: PC, TTHT;
- Cục CNTT, Văn phòng TCT;
 - Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phi Vân Tuấn


PHỤ LỤC I

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẬP VÀ GỬI BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Công văn số 4280/TCT-KK ngày 05/11/2021 của Tổng cục Thuế)

I. Lập biên bản vi phạm hành chính điện tử:

- Hàng ngày, ứng dụng TMS căn cứ HSKT của NNT là tổ chức đã được chấp nhận trong ngày để tự động tạo Danh sách biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với hành vi chậm nộp HSKT theo từng NNT.

- Trong ngày làm việc tiếp theo, bộ phận KK&KTT tra cứu Danh sách biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với hành vi chậm nộp HSKT và thực hiện:

+ Trường hợp cán bộ bộ phận KK&KTT được phân công lập và gửi biên bản vi phạm hành chính thì cán bộ bộ phận KK&KTT thực hiện rà soát, điều chỉnh các trường hợp có sai sót về thông tin, tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ (nếu có) và phê duyệt chuyển danh sách sanứng dụng Ký điện tử tập trung (sau đây gọi là ứng dụng KĐT) để ứng dụng KĐT tạo lập Biên bản vi phạm hành chính theo mẫu 01A/BB ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ.

+ Trường hợp tại cơ quan thuế có phân công lãnh đạo bộ phận KK&KTT phê duyệt biên bn trước khi lập thì cán bộ bộ phận KK&KTT thực hiện rà soát, điều chnh các trường hợp có sai sót về thông tin, tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ (nếu có) và trình lãnh đạo bộ phận KK&KTT Danh sách biên bản vi phạm hành chính. Lãnh đạo bộ phận KK&KTT rà soát và điều chỉnh các trường hợp có sai sót về thông tin, tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ (nếu có), phê duyệt đẩy danh sách sang ứng dụng KĐT để ứng dụng KĐT tạo lập Biên bản vi phạm hành chính theo mẫu 01A/BB ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ.

+ Trường hợp sau khi rà soát chi tiết, phát hiện biên bản đã tạo không đúng quy định, cán bộ hoặc lãnh đạo bộ phận KK&KTT thực hiện hủy biên bản, trong đó nêu rõ lý do hủy.

II. Phê duyệt và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử:

Ứng dụng KĐT nhận được dữ liệu từ ứng dụng TMS sẽ thực hiện kiểm tra:

- Trường hợp dữ liệu bị lỗi, ứng dụng KĐT phản hồi li cho ng dụng TMS.

- Trường hợp dữ liệu đúng, ứng dụng KĐT thực hiện chuyển dữ liệu tới tài khoản trên ứng dụng KĐT của cán bộ thuế được phân quyền ký biên bản vi phạm hành chính điện tử (cán bộ thuế thực hiện chuyển danh sách từ ứng dụng TMS sang ứng dụng KĐT) đồng thời gửi thông báo về việc có văn bản cần xử lý trên ứng dụng KĐT đến hòm thư điện tử ngành của cán bộ thuế.

Cán bộ thuế đã được phân quyền ký biên bđiện tử đăng nhập ứng dụng KĐT, xem danh sách, nội dung biên bản cần ký và thực hiện:

- Trường hợp nội dung trên văn bản đã đúng, đầy đủ, cán bộ thuế thực hiện ký bằng cách ký số đích danh và cp s cho biên bn. Ứng dụng KĐT cập nhật trạng thái “Đã ký lưu hành điện tử” và gửi kết quả cho ứng dụng TMS, đồng thời gi biên bản có trạng thái “Đã ký lưu hành điện tử” tới hệ thống Etax. Hệ thống Etax thực hiện gi văn bản đã ký tới địa chỉ thư điện tử của NNT. NNT có thể tra cu văn bản trên hệ thống Etax (theo hướng dẫn tại Phụ lục II đính kèm).

- Trường hợp nội dung trên văn bản chưa đúng, đầy đủ, cán bộ thuế thực hiện từ chối ký, trong đó nêu rõ lý do từ chi ký. Ứng dụng KĐT gửi thông tin từ chối ký cho ứng dụng TMS. Cán bộ thuế đăng nhập vào ứng dụng TMS để rà soát và điều chỉnh các trường hợp có sai sót (nếu có) hoặc hủy biên bản theo hướng dẫn tại Mục I Phụ lục này.


PHỤ LỤC II

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC NHẬN, TRA CỨU, LƯU TRỮ BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ TRÊN HỆ THỐNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ (ETAX)

(Kèm theo Công văn số 4280/TCT-KK ngày 05/11/2021 của Tổng cục Thuế)

Người nộp thuế (NNT) thực hiện đăng nhập ứng dụng eTax bng tài khoản đã được cơ quan thuế cấp để thực hiện tra cứu các thông báo từ Cơ quan thuế.

1. Truy cập chức năng tra cu thông báo khác

NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo của cơ quan thuế”.

2. NNT thực hiện nhập và tra cứu Thông báo theo một hoặc nhiều điều kiện tra cứu như sau:

- Loại thông báo: Chọn loại thông báo cần tra cứu “Biên bản vi phạm hành chính về thuế”.

- S thông báo: Số thông báo đã được gửi vào mail của NNT.

- Ngày thông báo từ ngày, đến ngày: hệ thống tự động hiển thị là ngày hiện tại, NNT được sửa và không được để trống. (Từ ngày có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng Đến ngày).

Sau khi nhập các điều kiện tra cứu NNT nhn “Tra cứu”. Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả tra cứu.

NNT nhấn “Thông báo” để ti thông báo thuế là “Biên bản vi phạm hành chính về thuế” về máy trạm dưới dạng .pdf. Khi NNT đã nhấn tải thông báo về thì trạng thái chuyển về “Đã xem.

Lưu ý: 

Trường hợp NNT đang sử dịch vụ của các nhà cung cấp T-VAN: BKAV, TAX24, Thái Sơn, VNPAY, Misa, Cybertax thì Tổng cục Thuế gửi thông báo thuế đến địa chỉ email mà NNT đã đăng ký với Cơ quan thuế thông qua T-VAN, đồng thời có thể NNT truy cập vào ứng dụng Thuế điện tử theo đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ để tra cứu và tải thông báo. NNT đang sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp của TVAN còn lại thì thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử của NNT.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.