Open navigation

Quyết định 2267/QĐ-BTC ngày 21/10/2016 Giao bổ sung nhiệm vụ cho Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân thuộc Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2267/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

GIAO BỔ SUNG NHIỆM VỤ CHO VỤ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THUỘC TỔNG CỤC THUẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao bổ sung cho Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân thuộc Tổng cục Thuế thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình kinh doanh, cụ thể:

1. Chủ trì nghiên cứu đề xuất, xây dựng chính sách thuế đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình kinh doanh; xây dựng quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thuế.

2. Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình kinh doanh. Tham gia xây dựng quy định và chỉ đạo thực hiện phương thức quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình kinh doanh; tổ chức, tham gia xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế và phối hp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch đã được duyệt hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hoặc của cấp có thẩm quyền theo quy định đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình kinh doanh.

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 1 tại các đơn vị theo đúng quy định pháp luật và theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Thu nhập cá nhân và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
 - Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG

 Đỗ 
Hoàng Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.