Open navigation

Công văn 1991/TCT-TTKT ngày 10/06/2022 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1991/TCT-TTKT

V/v: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 07/3/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn s 633/TCT-TTKT chỉ đạo các Cục Thuế thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với 67 doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về hoàn thuế GTGT với thời hạn hoàn thành là trong tháng 05/2022.

Theo thông tin tổng hợp từ báo cáo của các Cục Thuế thì đến nay đã hết thời hạn triển khai theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 633/TCT-TTKT. Tuy nhiên, công tác triển khai phối hợp, xác minh doanh nghiệp F1, F2... và công tác thanh tra, kiểm tra (sau khi cơ quan Thuế đã ban hành Quyết định) còn chậm tiến độ, chưa đạt được kết quả như yêu cầu đề ra.

Do vậy, để đảm bo rà soát, xác định và kịp thời xử lý các trường hợp doanh nghiệp có hành vi vi phạm về hoàn thuế GTGT theo nội dung tại công văn số 633/TCT-TTKT, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

1. Về công tác thanh tra, kiểm tra thuế:

- Ban hành ngay quyết định thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế còn lại.

- Khẩn trương hoàn tất công tác thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp đã ban hành quyết định. Trường hợp phát hiện vi phạm phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo quy định hiện hành để thu hồi ngay số thuế GTGT sai phạm đã hoàn (nếu có) hoặc củng cố hồ sơ, tài liệu, căn cứ pháp lý và chuyển hồ sơ vụ việc sang công an đề nghị khởi tố điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về công tác phối hợp rà soát, xác minh doanh nghiệp F1, F2,...

- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp rà soát, xác minh các dấu hiệu sai phạm (nếu có) về hoàn thuế GTGT của các doanh nghiệp qua các khâu trung gian (F1, F2,...) đảm bo cht lượng rà soát và đúng thời gian quy định.

- Triển khai nhập 100% các đề nghị xác minh hóa đơn GTGT vào ng dụng hỗ trợ xác minh hóa đơn của ngành thuế theo hướng dẫn tại công văn số 702/TCT-CNTT ngày 11/3/2022 và tại công văn số 1616/TCT-TTKT ngày 17/5/2022 của Tổng cục Thuế.

3. Về công tác báo cáo

- Yêu cầu các Cục Thuế kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế về tình hình triển khai, kết quả triển khai cũng như khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

- Hoàn tất công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về hoàn thuế nêu tại công văn số 633/TCT-TTKT, tổng kết và gửi báo cáo chi tiết kết quả đạt được, những vấn đề còn vướng mắc, nguyên nhân về Tổng cục Thuế trước ngày 30/06/2022.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- N trên;
 - TCTr Cao Anh Tuấn (đ
 b/c);
 - Phó TCTr Vũ Chí 
Hùng (đ b/c);
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
 PHÓ CỤC TRƯỞNG

Giang Văn Hiển

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.