Open navigation

Công văn 2183/TCT-TTKT ngày 22/06/2022 Đôn đốc, chấn chỉnh tiến độ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra ngày 22_06_2022 đã được phê duyệt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2183/TCT-TTKT

V/v đôn đốc, chấn chnh tiến độ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được phê duyệt.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thực hiện theo Thông báo s 195/TB-TCT ngày 08/6/2022 của Tổng cục Thuế tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác tháng 5 năm 2022, kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác tháng 6/2022.

Tổng cục Thuế đánh giá tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 5 tháng đầu năm 2022 đang chậm tiến độ so với cùng kỳ. Qua rà soát và đánh giá số liệu báo cáo của các Cục Thuế cho thy việc tiến độ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra bị chậm xuất phát từ một số nguyên nhân chủ quan và khách quan như: Do ảnh hưởng của dịch Covid các doanh nghiệp xin hoãn, kéo dài thời gian gia hạn thanh tra, kiểm tra; Một số Cục Thuế còn nhập dữ liệu chậm, muộn vào ng dụng TTR dẫn đến số liệu chưa được cập nhật kịp thời, gây khó khăn cho việc đánh giá thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. Đề nghị những Cục Thuế chưa thực hiện tốt công tác nhập dữ liệu thực hiện tự kiểm điểm, chấn chnh và đôn đốc cán bộ thuế có liên quan nhập dữ liệu đầy đủ (danh sách Cục Thuế đính kèm).

Để kịp thời chấn chỉnh các Cục Thuế khắc phục những nguyên nhân nêu trên, khẩn trương đẩy nhanh thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2022 đã phê duyệt, Tổng cục trưng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và toàn bộ các Chi cục Thuế trực thuộc khẩn trương tổ chức rà soát việc nhập dữ liệu vào ứng dụng TTR. Nghiêm túc đôn đốc và nhắc nhở các Đoàn thanh tra, kiểm tra, các phòng, các bộ phận, công chức thuế có liên quan kịp thời nhập dữ liệu vào ứng dụng TTR theo quy định tại Quy trình thanh tra, Quy trình kiểm tra thuế.

2. Các Cục Thuế tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ tại bàn, đổi mới phương pháp, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, các ứng dụng của ngành trong phân tích rủi ro, kiểm tra hồ sơ thuế. Đặc biệt, chú trọng công tác chuẩn bị trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trên cơ sở phân tích chuyên sâu để lựa chọn các nội dung trọng tâm, tăng cường giao dịch điện t, nhằm rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

3. Đối với các trường hợp người nộp thuế có lý do bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh... phải hoãn thanh tra, kiểm tra đề nghị Cục Thuế thực hiện đúng hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1215/QĐ-TCT ngày 03/9/2020 quy định về việc sửa đổi Quy trình kitra thuế (kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh) để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch được triển khai đúng tiến độ quy định.

Trên cơ sở đó, rà soát danh sách kế hoạch để điều chỉnh đảm bảo khả năng thực hiện kế hoạch đã được Tổng cục giao.

4. Các Cục Thuế đôn đốc Bộ phận thanh tra - kiểm tra, Chi cục Thuế tập trung cao độ hoàn thành thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được phê duyệt. Tổ chức sắp xếp, bổ sung nguồn nhân lực tối đa cho công tác thanh tra, kitra; triển khai giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Phòng, Đội, Đoàn thanh tra, kitra gn với động viên, thi đua, khen thưng, phn đu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2022 trong điều kiện thích ứng và phù hợp với việc phòng, chống dịch COVID-19 và trong khi thực hiện theo các chỉ đạo của cơ quan khác.

5. Các đoàn thanh tra, kiểm tra phải ch động, linh hoạt, bảo đảm tiến độ, bám sát kế hoạch thanh tra, kiểm tra được duyệt, đồng thời tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Tổng cục trưởng (để b/c)
;
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
 CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ

 Vũ Mạnh Cường

DANH SÁCH

CỤC THUẾ NHẬP DỮ LIỆU CHẬM, MUỘN VÀO ỨNG DỤNG TTR
(Kèm theo Công văn số 2183/TCT-TTKT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Tổng cục Thuế)

STT

Cục Thuế

1

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

2

Cục Thuế tỉnh Nghệ An

3

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

4

Cục Thuế TP. Đà Nng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.