Open navigation

Công văn 3971/VPCP-NN ngày 28/06/2022 Kiến nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi xác định thẩm định quyết định giá đất trên địa bàn thành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3971/VPCP-NN

V/v kiến nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2851/UBND-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 5 năm 2022 về đề nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 2721/VPCP-NN ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Văn Thành;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBND tp. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Cao Lục

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.