Open navigation

Quyết định 804/QĐ-TTg ngày 08/07/2022 Công bố Danh mục cảng biển Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 804/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CẢNG BIỂN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định tiêu chí phân loại cảng biển;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục cảng biển Việt Nam (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
 - VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL, NN, NC, QHQT, QHĐP, TCCV, Cục KSTT, Công báo;
 - Lưu: VT, CN (2b)
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Lê Văn Thành


PHỤ LỤC

DANH MỤC CẢNG BIỂN VIỆT NAM
(Kèm Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên cảng biển

Xếp loại

1

Cảng biển Quảng Ninh

I

2

Cảng biển Hải Phòng

Đặc biệt

3

Cảng biển Nam Định

III

4

Cảng bin Thái Bình

III

5

Cảng biển Thanh Hóa

I

6

Cảng biển Nghệ An

I

7

Cảng biển Hà Tĩnh

I

8

Cảng biển Quảng Bình

II

9

Cảng biển Quảng Trị

II

10

Cảng biển Thừa Thiên Huế

II

11

Cảng biển Đà Nng

I

12

Cảng bin Quảng Nam

III

13

Cảng biển Quảng Ngãi

I

14

Cảng biển Bình Định

I

15

Cảng bin Phú Yên

III

16

Cảng biển Khánh Hòa

I

17

Cảng biển Ninh Thuận

III

18

Cảng biển Bình Thuận

II

19

Cảng biển TP. Hồ Chí Minh

I

20

Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu

Đặc biệt

21

Cảng biển Đồng Nai

I

22

Cảng biển Bình Dương

III

23

Cảng biển Long An

III

24

Cảng biển Tiền Giang

III

25

Cảng biển Bến Tre

III

26

Cảng biển Đồng Tháp

II

27

Cảng biển Sóc Trăng

III

28

Cảng biển Hậu Giang

II

29

Cảng biển Cần Thơ

I

30

Cảng biển An Giang

III

31

Cảng biển Vĩnh Long

III

32

Cảng biển Cà Mau

III

33

Cảng biển Kiên Giang

III

34

Cảng biển Trà Vinh

II

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.