Open navigation

Công văn 2589/TCT-VP ngày 21/07/2022 Thông báo đầu mối tiếp nhận thông tin từ các cơ quan thông tấn báo chí

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2589/TCT-VP

V/v thông báo đầu mối tiếp nhận thông tin từ các cơ quan thông tấn báo chí.

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Các cơ quan thông tn báo chí

Với mục tiêu tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về các cơ chế, chính sách, pháp luật về lĩnh vực thuế; các hoạt động của ngành Thuế từ Trung ương đến địa phương, qua đó góp phần giúp ngành Thuế hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhằm tiếp tục triển khai công tác phối hợp thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác tới các cơ quan thông tấn báo chí, Tổng cục Thuế đã thành lập Phòng Truyền thông thuộc Văn phòng Tổng cục Thuế để kịp thời tiếp nhận thông tin từ phía các cơ quan thông tấn báo chí.

Tng cục Thuế xin thông báo 02 đầu mối liên hệ, tiếp nhận thông tin trực tiếp và phản hồi thông tin từ các phóng viên cơ quan thông tấn báo chí. Cụ thể:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - là đầu mối tiếp nhận và phản hồi thông tin liên quan đến chính sách pháp luật về thuế.

- Điện thoại: 0913.568.168 - Email: vuttht@gdt.gov.vn

2. Ông Dương Thanh Hải, Trưởng phòng, Phòng Truyền thông thuộc Văn phòng Tổng cục Thuế - là đầu mối tiếp nhận và phản hồi thông tin liên quan đến các hoạt động quản lý thuế và hoạt động của ngành Thuế.

- Điện thoại: 0904.447.099 - Email: truyenthongtct@gdt.gov.vn

Đề nghị các nhà báo, phóng viên khi có vấn đề cần quan tâm, trực tiếp liên hệ và gửi thông tin đến 2 đầu mối trên.

Tổng cục Thuế rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để b/c);
- Văn phòng (Phòng TT) (để t/h)
- Vụ TTHT NNT (để t/h)
 - Lưu: VT, VP (05 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đoàn Xuân Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.