Open navigation

Công văn 4628/VPCP-KTTH ngày 23/07/2022 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tinh bột sắn

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4628/VPCP-KTTH

V/v hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng tinh bột sắn

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 6066/BTC-TCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đi với mặt hàng tinh bột sắn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phối hợp cơ quan liên quan xử lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tinh bột sắn theo đúng quy định pháp luật quản lý thuế và các pháp luật liên quan, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
 - VPCP: 
BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ  TTgCP;
 các Vụ: PL, TGĐ 
Cổng TT;
 - Lưu: VT, KTTH (3)Tr

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.