Open navigation

Công văn 2768/TCT-TTKT ngày 29/07/2022 Hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2768/TCT-TTKT

V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Hiệp hội Sắn Việt Nam.

(Địa chỉ: Số 3, ngõ 479 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, điện thoại: 0243.793.9168)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 25/CV-BCH/HHSVN ngày 21/04/2022 của Hiệp hội Sắn Việt Nam (HHSVN) về việc kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp xuất khu sắn và Công văn số 36/CV-BCH/HHSVN ngày 01/07/2022 của Hiệp hội Sắn Việt Nam về việc đăng ký lịch làm việc với Tổng cục ThuếVề vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ các nội dung vướng mắc và đề xuất của HHSVN về hoàn thuế GTGT mặt hàng tinh bột sắn, Tổng cục Thuế đã có 02 buổi họp đối thoại với HHSVN (Đối thoại trực tuyến lần 1 vào ngày 10/12/2021; đối thoại trực tiếp lần 2 vào ngày 06/04/2022 do VCCI tổ chức). Theo đó, tại hai cuộc họp đối thoại, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã trực tiếp trả lời các nội dung câu hỏi, vướng mắc của HHSVN về hoàn thuế GTGT mặt hàng tinh bột sắn. Đồng thời khẳng định, các doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục về hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã có Công văn số 11309/BTC-CST ngày 01/10/2021, Công văn số 3275/TCT-TTKT ngày 31/08/2021 và Công văn số 543/TCT-TTKT ngày 25/02/2022 trả lời Hiệp hội Sắn Việt Nam về chính sách và thủ tục hoàn thuế GTGT. Đối với mỗi hồ sơ đề nghị hoàn thuế, đề nghị HHSVN hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu sắn liên hệ cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn giải quyết.

Đề nghị Hiệp hội Sắn Việt Nam nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp xuất khu sn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hoàn thuế GTGT./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - TCTr Cao Anh Tu
n (để b/c);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h);
 - Lưu: VT, TTKT
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
 CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ

 Vũ Mạnh Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.