Open navigation

Công văn 2949/TCT-KK ngày 11/08/2022 Đóng mã số thuế và phối hợp quản lý thuế đối với doanh nghiệp xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2949/TCT-KK

V/v đóng mã số thuế và phối hợp quản lý thuế đối với doanh nghiệp xuất khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Bình Phước, Hải Dương, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Nam, Thái Ngun, Yên Bái.

Tng cục Thuế nhận được công văn số 174/TCHQ-TXNK ngày 02/8/2022 của Tổng cục Hải quan về việc đóng mã số thuế của doanh nghiệp và phối hợp quản lý thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khu (bn photocopy đính kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp đã bị đóng mã số thuế về trạng thái 01 “Người nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”:

Qua tra cứu thông tin đăng ký thuế trên Hệ thống TMS của 02 doanh nghiệp còn nợ thuế xuất nhập khẩu nêu tại công văn số 174/TCHQ-TNXK ngày 02/8/2022 và 64 doanh nghiệp có du hiệu gian lận về trị giá hi quan dn đến thiếu tiền thuế phải nộp được Tổng cục Hải quan đưa vào diện kiểm tra sau thông quan theo phụ lục đính kèm công văn, có 03 doanh nghiệp đã bị đóng mã số thuế về trạng thái 01 gồm:

- Công ty TNHH Bình Minh Logistics Việt Nam - Mã số thuế: 0316764837 Do Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) quản lý. Doanh nghiệp nợ 2.641.454.992 đồng tiền thuế xuất nhập khẩu, qua rà soát Tổng cục Hải quan chưa nhận được đề nghị xác nhận nợ thuế của cơ quan thuế.

- Công ty TNHH MTV dịch vụ XNK Thanh Trung - Mã số thuế: 3801213703 Do Chi cục Thuế huyện Chơn Thành (tnh Bình Phước) qun lý. Doanh nghiệp nợ 2.755.580.736 đồng tiền thuế xuất nhập khẩu, đng thời có trong danh sách 64 doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận về trị giá hải quan dẫn đến thiếu thuế phải nộp được đưa vào diện kiểm tra sau thông quan, qua rà soát Tổng cục Hải quan chưa nhận được đề nghị xác nhận nợ thuế của cơ quan thuế.

- Công ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Gỗ Thanh Bình - Mã số thuế: 3801254957 Do Chi cục thuế khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) quản . Doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận về trị giá hải quan dẫn đến thiếu thuế phải nộp được đưa vào diện kiểm tra sau thông quan.

Tncục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bình Phước rà soát lại quy trình, thủ tục xử lý chm dứt hiệu lực mã số thuế đối với các doanh nghiệp nêu trên và báo cáo về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và Kế toán thuế) chậm nhất trong ngày 18/8/2022.

2. Đối với các doanh nghiệp còn lại trong danh sách 64 doanh nghiệp gửi kèm theo công văn số 174/TCHQ-TXNK ngày 02/8/2022 của Tổng cục Hải quan:

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế theo dõi chặt ch, thực hiện các biện pháp quản lý thuế phù hợp đối với các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý theo quy định hiện hành tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; trường hợp xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế phải có văn bản xác nhận của cơ quan Hải quan về việc người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Cục TTKT;
 - Lưu: VT
, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải


DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÓ DẤU HIỆU GIAN LẬN VỀ GIÁ TRỊ HẢI QUAN
(
Kèm theo công văn số 2949/TCT-KK ngày 11/8/2022 của Tổng cục Thuế)

Danh sách DN theo công văn 174/TCHQ-TXNK

Thông tin đăng ký thuế của DN trên TMS (khai thác tại ngày 05/8/2022)

STT

MST

Tên Doanh nghiệp

Trạng thái MST

Ngày cấp MST

Ngày đóng MST/tạm ngừng KD

Lý do đóng MST

Có đăng ký XNK

CQT quản lý

Tỉnh/TP

1

0104755809

Công ty Cổ Phần Him Lam Mộc Dũng

00

11.06.2010

 

 

x

Cục Thuế TP Hà Nội

TP Hà Nội

2

0109765656

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Funny

00

05.10.2021

 

 

x

CCT Quận Ba Đình

TP Hà Nội

3

0104810337

Công ty TNHH Plywood Sunshine

00

15.07.2010

 

 

x

CCT Quận Ba Đình

TP Hà Nội

4

0108310529

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Phú An Khang

00

06.06.2018

 

 

x

CCT Quận Hai Bà Trưng

TP Hà Nội

5

0109462098

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quốc Tế Tài Lộc

00

17.12.2020

 

 

x

CCT Quận Hoàng Mai

TP Hà Nội

6

0109195420

Công ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Và Xuất Nhập Khẩu Hpt Express

00

25.05.2020

 

 

x

CCT Quận Thanh Xuân

TP Hà Nội

7

0105280844

Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Gk Việt Nam

00

26.04.2011

 

 

x

CCT Quận Thanh Xuân

TP Hà Nội

8

0106675034

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Thái Sơn

00

27.10.2014

 

 

x

CCT Quận Thanh Xuân

TP Hà Nội

9

0109157337

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khu Bảo Minh Châu

00

16.04.2020

 

 

 

CCT Quận Cầu Giấy

TP Hà Nội

10

0109633804

Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Kpn

00

14.05.2021

 

 

x

CCT Quận Cầu Giấy

TP Hà Nội

11

0109150821

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khu An Thông

00

01.04.2020

 

 

x

CCT Quận Cầu Giấy

TP Hà Nội

12

0109936005

Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bắc Hà

06

18.03.2022

30.06.2022

 

 

CCT Quận Nam Từ Liêm

TP Hà Nội

13

0105798837

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Cầu Việt Vgic

00

22.02.2012

 

 

 

CCT Quận Nam Từ Liêm

TP Hà Nội

14

0106213103

Công ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Vĩnh Thịnh

00

25.06.2013

 

 

x

CCT Quận Bắc Từ Liêm

TP Hà Nội

15

0202091881

Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

00

16.03.2021

 

 

x

Q.Hồng Bàng - KV HBA - ADU

TP Hải Phòng

16

0201729057

Công ty TNHH Quốc Tế Thiên Thảo

05

08.06.2016

30.05.2022 - 29.05.2023

 

x

Q.Hồng Bàng - KV HBA - ADU

TP Hải Phòng

17

0202045892

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nhã Linh

00

11.09.2020

 

 

x

Q.Ngô Quyền - KV NQU - HAN

TP Hải Phòng

18

0202088896

Công ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Trường Phát

00

23.02.2021

 

 

x

Q.Ngô Quyền - KV NQU - HAN

TP Hải Phòng

19

0202091176

ng ty TNHH Kết Ni Giao Thương Việt Trung

00

10.03.2021

 

 

x

Q.Ngô Quyền - KV NQU - HAN

TP Hải Phòng

20

0202061485

Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp Indus Việt Nam

00

08.12.2020

 

 

 

Q.Ngô Quyền - KV NQU - HAN

TP Hải Phòng

21

0202097403

Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Kim Hải

00

08.04.2021

 

 

x

Q.Ngô Quyền - KV NQU - HAN

TP Hải Phòng

22

0201568554

Công ty TNHH Phát Triển Vận Tải Quốc Tế Anh Tú

05

04.08.2014

31.03.2022 - 30.03.2023

 

x

Q.Hải An - KV NQU - HAN

TP Hải Phòng

23

0202133764

Công tTNHH Phát Triển Vinh Thành Phát

00

23.11.2021

 

 

x

Q.Hải An - KV NQU - HAN

TP Hải Phòng

24

0202084852

Công ty TNHXuất Nhập Khẩu Kim Lân

00

18.01.2021

 

 

 

Q.Hải An - KV NQU - HAN

TP Hải Phòng

25

0201721650

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Lan Phương

00

15.04.2016

 

 

x

Q.Hải An - KV NQU - HAN

TP Hải Phòng

26

0201780494

Công ty TNHH Thương Mại Hải Nguyên Phong

00

10.04.2017

 

 

x

Q.Hải An - KV NQU - HAN

TP Hải Phòng

27

0201915286

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Điện Lạnh Thái Bình

00

07.12.2018

 

 

x

Q.Hải An - KV NQU - HAN

TP Hải Phòng

28

0201951446

Công ty Cổ Phần Đu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Gia Huy Phát

06

06.03.2019

11.09.2020

 

x

Q.Hải An - KV NQU - HAN

TP Hải Phòng

29

0202100367

Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khu Thái Đức

03

20.04.2021

04.01.2022

11-Chờ làm thủ tục giải thể

 

Q.Hải An - KV NQU - HAN

TP Hải Phòng

30

0202125428

Công ty TNHH Quốc Tế Bình Hải

00

28.09.2021

 

 

 

Q.Lê Chân - KV LCH - DKI

TP Hải Phòng

31

0202149958

Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Nam Việt

00

14.02.2022

 

 

x

Q.Lê Chân-KV LCH-DKI

TP Hải Phòng

32

0202111143

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lâm Sản Sơn Hà

00

02.07.2021

 

 

x

Q.Dương Kinh - KV LCH-DKI

TP Hải Phòng

33

0317006145

Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất An Đại Vương

00

02.11.2021

 

 

x

CCT Quận 1

TP Hồ Chí Minh

34

0313999365

Công ty TNHH Kenle

00

07.09.2016

 

 

x

CCT Quận 1

TP Hồ Chí Minh

35

0317160588

Công ty TNHH Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Thịnh Phát

00

22.02.2022

 

 

x

CCT Quận Tân Bình

TP Hồ Chí Minh

36

0316886352

Công ty TNHH Thương Mại Bright Sun

06

01.06.2021

21.03.2022

TB 17158/TB-CCTTB ngày 21.03.2022

 

CCT Quận Tân Bình

TP Hồ Chí Minh

37

0317032561

Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và Sản Xuất Mạnh Hùng

06

15.11.2021

27.04.2022

TB 6206/TB-CCTBTH ngày 27/04/2022

x

CCT Quận Bình Thạnh

TP Hồ Chí Minh

38

0316764509

Công ty TNHH Thương Mại Logistics Thuận Lợi Phát

03

23.03.2021

31.03.2022

11-Chờ làm thủ tục giải thể

 

CCT Thành phố Thủ Đức

TP Hồ Chí Minh

39

2400853976

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Fulin Wood

00

11.12.2018

 

 

x

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang

40

2400924144

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Minh Quân Vina

00

03.11.2021

 

 

x

TP.Bắc Giang - KV BGI - YDU

Bắc Giang

41

2400927226

Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thương Mại Trung Việt

05

01.12.2021

15.07.2022 - 14.07.2023

 

 

TP.Bắc Giang - KV BGI - YDU

Bắc Giang

42

2400899434

Công ty TNHThương Mại Xuất Nhập Khu Nguyên Ngun

05

02.12.2020

01.01.2022 - 31.12.2023

 

x

TP.Bắc Giang - KV BGI - YDU

Bắc Giang

43

2400911970

Công ty TNHH Xnk Việt Trung Phát

06

20.05.2021

01.04.2022

TB 1484/TB-CCTKV ngày 01/4/2022

 

TP.Bắc Giang - KV BGI - YDU

Bắc Giang

44

2400910977

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khu Gia Bảo

05

29.04.2021

01.08.2022 - 31.07.2023

 

x

H.Lạng Giang - KV LGI - LNA

Bắc Giang

45

2400922348

Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bảo Trường

00

14.10.2021

 

 

x

H.Lạng Giang - KV LGI - LNA

Bắc Giang

46

2400907438

Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại T&T Lg

00

19.03.2021

 

 

x

H.Lạng Giang - KV LGI - LNA

Bắc Giang

47

2400920693

Công ty TNHH Thương Mại & Xnk Đạt Đạt

06

24.09.2021

27.04.2022

 

 

H.Lạng Giang - KV LGI - LNA

Bắc Giang

48

2400849803

Công ty TNHH Anh An Phát

00

12.10.2018

 

 

x

H.Lạng Giang - KV LGI - LNA

Bắc Giang

49

2400900400

Công ty TNHH Hán Đông Hân

00

14.12.2020

 

 

x

H.Lạng Giang - KV LGI - LNA

Bắc Giang

50

3702975468

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ân Nghĩa

06

27.04.2021

28.12.2021

TB 36805/TB-CCT ngày 28/12/2021

x

Chi cục Thuế TP Thuận An

Bình Dương

51

3801254957

Công ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Gỗ Thanh Bình

01

16.06.2021

29.11.2021

07-giải thể (DN nộp hồ sơ giải thể)

 

H.Bù Đốp - KV LN- BDO

Bình Phước

52

3801213703

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Trung

01

26.11.2019

12.10.2021

07-giải thể (DN nộp hồ sơ giải thể)

x

CCT Huyện Chơn Thành

Bình Phước

53

0801290036

Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xnk Diệu Hoa

00

07.06.2019

 

 

x

TX.Kinh Môn - CCTKV Kim Môn

Hải Dương

54

5400528280

Công ty TNHH Đỗ Gia Hb

05

17.09.2021

15.07.2022 - 14.07.2023

 

x

TP.Hòa Bình - KV HBI - DBA

Hòa Bình

55

4900877954

Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Trung Hưng

05

06.07.2021

04.03.2022 - 04.03.2023

 

 

H.Tràng Định - Khu vực III

Lạng Sơn

56

2901782892

Công ty TNHH Tư vấn Và Dịch Vụ Amd

00

12.05.2015

 

 

x

CCT TP Vinh

Nghệ An

57

2901903709

Công ty TNHH Đài Duyên

00

20.09.2017

 

 

x

H.Diễn Châu- KV Bắc Nghệ II

Nghệ An

58

2601040018

Công ty TNHSản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Tân Việt

05

12.02.2020

06.03.2022 - 05.03.2023

 

x

H.Hạ Hòa - KV TBA - HHO

Phú Thọ

59

4001184011

Công ty TNHH Nghĩa Trần

00

02.07.2019

 

 

x

TX.Điện Bàn - KV DBA-DXU

Quảng Nam

60

4001231134

Công ty TNHH Thương Mại Nhân Lộc Phát

00

29.04.2021

 

 

 

TX.Điện Bàn - KV DBA-DXU

Quảng Nam

61

4601583233

Công ty TNHH Thương Mại Đỉnh Phong Thái Nguyên

00

15.10.2021

 

 

 

CCT TP Thái Nguyên

Thái Nguyên

62

4601588295

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vũ Gia

05

13.01.2022

17.07.2022 - 16.07.2023

 

 

H.Phú Lương - KV PLU - DHO

Thái Nguyên

63

4601579290

Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu An Bình Phát

06

02.08.2021

15.10.2021

 

 

H.Phú Lương - KV PLU - DHO

Thái Nguyên

64

5200899633

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu G&Việt Nam

00

10.05.2019

 

 

x

CCT TP Yên Bái

Yên Bái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.