Open navigation

Công văn 3589/TCHQ-GSQL ngày 30/08/2022 Vướng mắc khu vực thực hiện trung chuyển hàng hóa tại cảng biển

BỘ TÀI CHÍNH 
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3589/TCHQ-GSQL

V/v vướng mắc khu vực thực hiện trung chuyn hàng hóa tại cng bin

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hi quan tnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1826/HQBRVT-GSQL ngày 05/08/2022 của Cục Hi quan tnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan tnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn s 1826/HQBRVT-GSQL và sẽ sa đi tại dự thảo Nghị định sa đi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ.

2. Việc trung chuyển hàng hóa tại cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 75 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam.

Tổng cục Hi quan trả lời để Cục Hi quan tnh Bà Rịa Vũng Tàu biết, thc hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu: VT, GSQL(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.