Open navigation

Công văn 3813/TCHQ-GSQL ngày 15/09/2022 Kiểm tra thực tế hàng hóa tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3813/TCHQ-GSQL

V/v kiểm tra thực tế hàng hóa tạm nhập chuyn tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Cục Hi quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hi quan nhận được công văn số 2208/CD-TBT ngày 22/8/2022 CN Công ty TNHH KT-XD Đồng Phong tại Hà Nội về việc kim hóa lô hàng thiết bị siêu trường, siêu trọng tạm nhập chuyn tiêu thụ nội địa tại chân công trình. Về vấn đề nàyTổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Giao Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan qun lý hàng đầu tư- gia công căn cứ quy định tại Điu 5 Thông tư 121/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm tra thực tế lô hàng hóa tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa của CN Công ty TNHH KT-XD Đồng Phong tại công trình.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hi quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - CN Công ty TNHH KT-XD 
Đồng Phong tại Hà Nội;
(Đ/c: A401-402 tòa A Keangnam Hà Nội Landmark Tower, E6, M TrìNam Từ Liêm, Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (03 bn).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.