Open navigation

Công văn 5697/VPCP-KTTH ngày 31/08/2022 Đề án phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5697/VPCP-KTTH

V/v Đề án phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 4513/TTr-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2022 về Đề án phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 (Đề án) (được gửi kèm theo văn bản số 4513/TTr-BCT nêu trên) vào Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình hành động quốc gia) như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 4513/TTr-BCT nêu trên. Bộ Công Thương chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung, tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án lồng ghép vào Kế hoạch thực hiện hàng năm của Chương trình hành động quốc gia, bảo đảm khả thi, hiệu quả, đúng quy định pháp luật; kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh, các nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP;
- Các PTTg: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Các Vụ, Cục: TH, PL, CN;
- Lưu: VT, KTTH (3).H. Dương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.