Open navigation

Công văn 6227/VPCP-NN ngày 20/09/2022 Xây dựng Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6227/VPCP-NN

V/v xây dựng Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5575/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 9 năm 2021 về việc tiếp thu, giải trình Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Luật đất đai 2013 không giao Chính phủ quy định chi tiết việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin đất đai. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các quy định pháp luật có liên quan đã được ban hành kể từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay, đồng thời rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước (chia sẻ, kết nối dữ liệu, đầu tư, bảo mật...), trên cơ sở đó, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp phù hợp nhằm giải quyết các bất cập này trước khi Luật đất đai (sửa đổi) được ban hành, có hiệu lực thi hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Lê Văn Thành;
- Các Bộ: TC, XD, KHĐT, TTTT, TTCP;
 - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

các Vụ: PL, QHĐP; Cục KSTT;
TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, NN (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.