Open navigation

Quyết định 1887/QĐ-BTC ngày 15/09/2022 Bổ sung tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của hệ thống Thuế

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1887/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA HỆ THỐNG THUẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Qun lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưng Bộ Tài chính phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chun, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của hệ thống Thuế theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cổng TTĐT BTC (để đăng tải);
 - Lưu: VT, KHTC
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Tạ Anh Tuấn

 


BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA HỆ THỐNG THUẾ

(Kèm theo Quyết định số 1887/QĐ-BTC ngày 15/9/2022 của Bộ Tài chính)

STT

Loại tài sn

Đơn vị tính

Số lưng (tối đa)

Đơn giá tối đa (đồng)

Chủng loại (tiêu chuẩn kỹ thuật) tối thiểu

Đối tượng sử dụng

 

1

Máy vi tính xách tay chuyên dùng

Chiếc

01

25.000.000

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5 hoặc AMD Ryzen 5 hoặc tương đương

- Bộ nhớ: 04 GB

- Lưu trữ: 500GB HDD hoc 256GB SSD

- Màn hình: LCD

- Kết nối mạng

- Bản quyền hệ điều hành

- Bo hành: Tối thiểu 03 năm.

Trang bị cho PhònTruyền thông phục vụ công tác biên tập, xuất bản tin/bài/ảnh lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế và các chuyến cộng tác có sự tham gia của Lãnh đạo Tổng cục thuế: 01 chiếc

 

493

Trang bị phục vụ phòng họp trực tuyến:

 

11

Cơ quan Tổng cục Thuế: 11 chiếc (01 chiếc/phòng họp)

 

6

Cục CNTT: 06 chiếc (01 chiếc/phòng họp)

 

63

Cục Thuế: 63 chiếc (01 chiếc/phòng họp/ Cục Thuế)

 

413

 

Chi cục Thuế: 413 chiếc (01 chiếc/phòng họp/ Chi cục Thuế)

 

2

Máy vi tính đ bàn chuyên dùng

Bộ

64

18.700.000

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5 hoặc AMD Ryzen 5 hoặc tương đương

- Bộ nhớ: 04 GB

- Lưu trữ: 500GB HDD hoặc 256GB SSD

- Màn hình: LCD

- Kết nối mạng

- Bn quyền hệ điều hành

- Bo hành: Tối thiểu 03 năm.

Trang bị phục vụ giám sát phòng máy chủ tại Cơ quan TCT và các Cục Thuế để thực hiện việc giám sát, theo dõi, phát hiện sớm nhng cảnh báo bất thường, sự cố về cháy n, phục vụ an toàn phòng máy chủ 24/7 bng việc cài đặt các phần mềm giám sát camera, hiệu năng của hệ thống lưu điện.. trong phòng máy ch: 01 bộ/đơn vị.

 

1

- Cơ quan Tổng cục Thuế: 01 bộ

 

63

Cục Thuế: 63 bộ (01 bộ/Cục Thuế)

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.