Open navigation

Công văn 234/KH-UBND ngày 31/08/2022 Thực hiện Nghị quyết 03_2022_NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/KH-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2022/NQ-HĐND NGÀY 06/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THÊM TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định múc hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 (Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND).

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố trong công tác BHXH tự nguyện; thường xuyên xác định phát triển BHXH tự nguyện là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH được Chính phủ, HĐND, UBND Thành phố và Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

- Các chính sách về hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện phải thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách và đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG, MỨC HỖ TRỢ, THỜI GIAN HỖ TRỢ VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

1. Đối tượng hỗ trợ

Người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ trường hợp đóng theo phương thức quy định tại Khoản 2 Điều 8 Chương III Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH), đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội, là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bao gồm:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi;

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;

- Người lao động giúp việc gia đình;

- Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

- Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

- Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm);

- Người tham gia khác.

(Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định theo quy định tại Quyết định số 13/2021/-UBND ngày 05/9/2021 của UBND Thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025)

2. Mức hỗ trợ

Người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, cụ thể:

Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo.

Hỗ trợ thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo.

Hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng khác.

(Mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ).

3. Thời gian thực hiện

Từ 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, cụ thể: Người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện kể từ ngày 01/8/2022 đến ngày người tham gia kết thúc việc tham gia BHXH tự nguyện nhưng không quá ngày 31/12/2025.

4. Trình tự thực hiện chính sách hỗ trợ

Tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND gửi Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã để tổng hợp và ghi nhận quá trình tham gia BHXH cho người tham gia theo đúng các quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hằng quý, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã phối hợp Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp,... rà soát, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp quận, huyện, thị xã. Riêng năm 2022, đối với các huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, UBND các huyện, thị xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã triển khai thực hiện chính sách.

2. Lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ

- Hàng năm, BHXH cấp huyện phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, tổng hợp đối tượng, kinh phí báo cáo UBND cấp huyện trình HĐND cấp huyện quyết định.

- Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ của UBND cấp huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND cấp huyện bố trí dự toán kinh phí hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn.

- Trên cơ sở quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ, BHXH cấp huyện phối hợp cơ quan tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

- Riêng năm 2022, BHXH cấp huyện phối hợp phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp đối tượng và kinh phí thực hiện trình UBND cấp huyện báo cáo (kèm theo các Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ) gửi về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổng hợp, phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để tham mưu báo cáo UBND Thành phố bổ sung cho các huyện, thị  khó khăn chưa tự cân đối ngân sách triển khai thực hiện chính sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm chung

Các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nhiệm vụ được phân công:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH và BHXH tự nguyện đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân để hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của việc tham gia BHXH đối với vấn đề an sinh xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH tự nguyện.

- Cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã hàng năm thực hiện giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH theo các chỉ tiêu Chính phủ giao.

- Mở rộng hệ thống Tổ chức dịch vụ thu BHXH ở các xã, phường, thị trấnđẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình thực hiện, nâng cao chất lượng phục vụ của ngành Bảo hiểm xã hội nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong việc thực hiện các chính sách BHXH nói chung và chính sách BHXH tự nguyện nói riêng.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH

2. Trách nhiệm cụ thể

2.1. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hướng dẫn và giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND và Kế hoạch này.

- Chủ động phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội về nội dung của Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND.

- Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXHBHYT, các mô hình tổ chức thu BHXHBHYT hoạt động linh hoạt, hiệu quả; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho từng Tổ chức dịch vụ thu BHXH; định kỳ 6 tháng, hằng năm sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về quy trình, thủ tục hồ sơ và chính sách hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện và các Tổ chức dịch vụ; chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ và phê duyệt danh sách người tham gia BHXH tự nguyện dược hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND. Phối hợp Phòng Tài chính và các đơn vị có liên quan trong việc thanh quyết toán tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/11 hằng năm; định kỳ hàng năm đề xuất UBND Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

2.2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với BHXH Thành phố tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, chính sách hỗ trợ mức đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn, giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND.

Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tuyên tuyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đối với các trường hợp người lao động nghỉ việc đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

- Đôn đốc, hướng dẫn phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện trong việc xác định, đối chiếu, rà soát đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên cơ sở danh sách đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang quản lý.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội trong việc tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện trên địa bàn Thành phố.

2.3. Sở Tài chính

- Trên cơ sở đề xuất của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị tham mưu, báo cáo UBND Thành phố bố trí kinh phí năm 2022 cho các huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ thêm tin đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn, giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính các quận, huyện, thị xã phối hợp cơ quan BHXH cùng cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND. Đồng thời thanh quyết toán tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện kịp thời đúng quy định.

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tích cực tuyên truyền về sự cần thiết, lợi ích, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện; nội dung và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND.

2.5. Các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Tuyên truyền đến từng người tham gia BHXH chính sách hỗ trợ thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ và Chính quyền Thành phố theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND. Tiếp tục mở rộng các Điểm thu, nâng cao năng lực trình độ của các nhân viên thu BHXH, BHYT, tổ chức có hiệu quả các hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT theo quy định.

2.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố

- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội về lĩnh vực BHXH; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất sửa đổi những vấn đề chưa phù hợp.

Phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia BHXH. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động giúp các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động tham gia BHXH tự nguyện; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác BHXH tự nguyện.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động, Hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn Thành phố phát động, kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp...., các nhà hảo tâm để hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện, tặng sổ BHXH cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cũng như người thân trong gia đình tích cực tham gia BHXH tự nguyện.

2.7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị 

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp cơ quan BHXH huyện tuyên truyền Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND, vận động người dân trên địa bàn tham gia BHXHI tự nguyện trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn, tuyên truyền lưu động; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên môi trường internet, mạng xã hội của tổ dân phố và các hội, đoàn thểĐẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia BHXH (người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện).

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan rà soát số lượng, đối tượng, kinh phí hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện trình HĐND cấp huyện để thực hiện cấp kinh phí và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện theo đúng các quy định.

- Căn cứ dự toán Thành phố giao hàng năm, chịu trách nhiệm cân đốiđảm bảo kinh phí theo phân cấp để thực hiện hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp đề xuất tăng mức hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện cao hơn mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và của Thành phố từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn viện trợ, nguồn xã hội hóa, các quỹ từ thiện hợp pháp,...

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo, đề xuất qua Bảo hiểm xã hội Thành phố để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
 - Thường trực 
HĐND Thành phố;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 - 
Chủ tịch UBND Thành phố;
 - Chủ tịch 
HĐND Thành phố,
 - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố
;
- Ủy ban MTTQ Thành phố;
 - Các Ban: 
VHXH, KTNS-HĐND TP
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
 - VPUB: CVP, các PCVP
KGVX, TH;
 - Lưu: VT, KGVX
Hg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Chử Xuân Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.