Open navigation

Công văn 309/TB-VPCP ngày 29/09/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Hiệp hội doanh nghiệp Doanh nghiệp đầu tư

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 309/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP, DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Ngày 17 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Hiệp hội doanh nghiệp, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Hội nghị). Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Ủy ban quản lý vốn nhà nước và doanh nghiệp, và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan, địa phương phát biểu, về các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan:

- Xử lý dứt điểm theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đối với nhng vấn đề có thể giải quyết ngay. Đối với những vấn đề phức tạp chưa giải quyết được, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp với lộ trình cụ thể. Các Bộ, ngành, địa phương báo cáo về việc xử lý các đề xuất, kiến nghị, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 10 năm 2022 để tng hợp, theo dõi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ, ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hơn nữa cho các doanh nghiệp, nhất là cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà làm tăng chi phí, thời gian, dễ sinh tiêu cực, làm mất cơ hội. Đồng thời phải tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp kiến nghị.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Rà soát, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, gửi các Bộ, ngành, địa phương trước ngày 05 tháng 10 năm 2022 để thực hiện; đồng thời thường xuyên đôn đốc, cập nhật tình hình giải quyết các đề xuất, kiến nghị này.

- Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong đó: giao các Bộ, ngành, địa phương tiếp thu, xử lý theo thẩm quyền với lộ trình cụ thể; tập trung vào các đề xuất lớn, các giải pháp hoàn thiện chính sách để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tập trung các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thu hút đầu tư thông thoáng; về đào tạo nguồn nhân lực trong đó có việc mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, kỹ năng nghề, đào tạo cao đẳng và đại học kịp thời, hiệu quả, nhất là các ngành nghề mà các doanh nghiệp đang cn và phục vụ phát triển lâu dài bền vững.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, NG, TC, TNMT, KHCN, LĐTBXH, YT, CA, CT, XD, NNPTNT, GTVT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBQLVNN tại doanh nghiệp;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
 - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, ĐMDN, KGVX, NN, KTTH, P
L, TKBT; TGĐ Cổng TTĐTCP;
 - Lưu: VT, QHQT.(2) Đ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.