Open navigation

Công văn 6036/BKHĐT-HTX ngày 25/08/2022 Đề xuất nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nội dung đào tạo bồi dưỡng hợp tác xã

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6036/BKHĐT-HTX

V/v đề xuất nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nội dung đào tạo, bồi dưỡng hợp tác xã

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: UBND tỉnh Điện Biên

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2671/BKHĐT-HTX ngày 22/4/2022 gửi Bộ Tài chính về việc phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hợp tác xã năm 2022 thực hiện Chương trình.

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính, đề nghị Quý Cơ quan đề xuất các nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện (theo mức vốn dự kiến hỗ trợ tại phụ lục kèm theo), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/8/2022 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Quý Cơ quan báo cáo sự cần thiết, đề xuất nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; các quy định tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 và không trùng lặp với các nhiệm vụ chi của các nguồn vốn, chương trình, dự án khác sử dụng ngân sách Trung ương.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
- Như trên (theo danh sách);
 - Lưu VT, HTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Duy Đông

 


Tỉnh Điện Biên

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN MỨC VỐN HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HỢP TÁC XÃ NĂM 2022 THEO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Phụ lục kèm theo công văn số 6036/BKHĐT-HTX ngày 25/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Mức dự kiến hỗ trợ

Ghi chú

1

Đào tạo, bồi dưỡng

500

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.