Open navigation

Công văn 3386/TCT-CS ngày 14/09/2022 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3386/TCT-CS

V/v: chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tnh Bình Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11234/CTBDU-TTKT2 ngày 29/6/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 112 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế.

Về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt cho doanh nghiệp chế xuất, ngày 10/5/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1886/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hải Phòng (bản chụp công văn gửi kèm).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ các quy định tại Luật Quản lý thuế, pháp luật về thuế GTGT, nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 1886/TCT-CS nêu trên và căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để xử lý theo quy định và theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Vũ Xuân Bách (để báo cáo);
- Vụ PC, KK&KTT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.