Open navigation

Công văn 45085/CTHN-TTHT ngày 13/09/2022 Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45085/CTHN-TTHT

V/v đăng ký sử dụng chứng t khu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phn công thương Việt Nam-Trung tâm công nghệ thông tin
Mã số thuế 0100111948-147;
Địa chỉ: số 187 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Trả lời công văn số 251/NHCT-TTCNTT ngày 16/08/2022 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Trung tâm Công nghệ Thông tin về việc đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính;

- Thực hiện công văn số 1980/TCT-TNCN ngày 08/6/2010 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Thông tư số 37/2010/TT-BTC.

- Thực hiện Công văn số 2455/TCT-DNNNCN ngày 12/7/2022 của Tổng Cục thuế về việc triển khai, vận hành hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện t, tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành. Từ 01/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Trung tâm Công nghệ Thông tin được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
- Phòng QLHKDCN;
 - Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.