Open navigation

Công văn 464/TB-TCT ngày 28/09/2022 Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử có mã Cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 464/TB-TCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Căn cứ quy định tại điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-TCT ngày 23/8/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tin và phương thức truyền nhận với Cơ quan thuế tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT làm căn cứ triển khai đồnbộ các giải pháp kỹ thuật đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử có mã Cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc.

Tổng cục Thuế thông báo nội dung, kế hoạch nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, cụ thể như sau:

1. Nội dung nâng cấp

- Nâng cấp hệ thống quản lý hóa đơn điện tử tại Cơ quan thuế đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khi tạo từ máy tính tiền; tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền của Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử; tiếp nhận xử lý thông báo hóa đơn có sai sót đối với hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; …

- Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tra cứu, khai thác tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khi tạo từ máy tính tiền đã gửi Cơ quan thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và qua ứng dụng trên các thiết bị di động.

- Cung cấp các báo cáo tổng hợp, chi tiết hỗ trợ Cơ quan thuế khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền,...

2. Kế hoạch nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử

- Phân tích, thiết kế và lập trình phần mềm ứng dụng hóa đơn điện tử: từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/10/2022.

- Thiết lập hạ tầng kỹ thuật, cài đặt ứng dụng: từ ngày 01/10/2022 đến ngày 16/10/2022.

- Kiểm thử ứng dụng trong nội bộ Cơ quan thuế: từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022.

- Kiểm thử tích hợp hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của Cơ quan thuế với hệ thống của các Tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử: từ ngày 24/10/2022 đến ngày 06/11/2022.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu phát sinh sau kiểm thử: từ ngày 07/11/2022 đến ngày 20/11/2022.

- Triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tin: Dự kiến từ ngày 21/11/2022.

Tổng cục Thuế đề nghị các Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thực hiện xây dựng, nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử của các Tổ chức theo quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và phương thức truyền nhận với Cơ quan thuế tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022; Phối hợp kiểm thử tích hợp giữa hệ thng quản lý hóa đơn điện tử của Cơ quan thuế và hệ thống hóa đơn điện tử của Tổ chức (theo dõi thông báo cụ thể của Tổng cục Thuế qua hệ thống thư điện tử và cổng thông tin điện tử ngành Thuế).

Ngoài ra, đối với các Tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đề nghị Tổ chức thông báo kế hoạch nâng cấp và quy định thành phn chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, phươnthức truyền nhận với Cơ quan thuế tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT tới các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đang truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử qua Tổ chức.

Kể từ thời điểm Tổng cục Thuế thông báo chính thức về việc triển khai nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền điện tử, Tổ chức phối hợp với các Cơ quan thuế trong triển khai, hỗ trợ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền tới các khách hàng của Tổ chức trên địa bàn.

Tổng cục Thuế thông báo để các tổ chức nắm được và phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
 - Tổ chức nhận, truyền và 
u trữ dữ liệu hóa đơn điện tử (để thực hiện)
- Vụ TTHT (để đăng tải lên cổng thông tin điện tử ngành Thuế)
 - Lưu: VT, CNTT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN
 Phạm Quang Toàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.