Open navigation

Công văn 4357/TCHQ-GSQL ngày 17/10/2022 Hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4357/TCHQ-GSQL

V/v vướng mc quyền xuất khu, nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Hi quan tnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 1954/HQBD-GSQL ngày 5/9/2022 của Cục Hải quan tnh Bình Dương phản ánh vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khu tại chỗ của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. V thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam:

- Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017. Thủ tục hi quan đối với hàng hóa xuất khu, nhập khu tại chỗ của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

- Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan thì người khai hi quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình. Do vậy, doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chỗ (người khai hi quan) phi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

2. Về thực hiện quyền xuất khu, nhập khu của tổ chức, cá nhân không có hiện din ti Việt Nam:

Đề nghị Cục Hi quan tnh Bình Dương căn cứ quy định tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 của Chính phủ để thực hiện.

3. Một số nội dung khác đề cập tại công văn số 1954/HQBD-GSQL ngày 5/9/2022 của Cục Hải quan tnh Bình Dương có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương, vì vậy, đề nghị Cục Hi quan tnh Bình Dương trao đổi với các đơn vị liên quan liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hi quan trả lời để Cục Hi quan tnh Bình Dương biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, 
GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.