Open navigation

Công văn 4195/SGDĐT-VP ngày 01/11/2022 Thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4195/SGDĐT-VP

V/v thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:

- Trưởng các Phòng thuộc Sở;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, trường Phổ thông nhiều cấp học trong đó có cấp Trung học phổ thông;
 - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 5297/BCĐ ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ban chỉ đạo Đề án 06 về yêu cầu thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Trưởng các Phòng thuộc Sở; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, trường Phổ thông nhiều cấp học trong đó có cấp Trung học phổ thông; Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện: thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị đến Công an phường/xã (trụ sở Công an phường/xã gần nhất, thuận tiện nhất, không cần theo địa chỉ đăng ký thường trú) thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID. Đối với trường hợp chưa được cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đề nghị liên hệ Công an cấp quận/huyện nơi đăng ký thường trú/tạm trú để được hướng dẫn thực hiện. Hoàn thành trước ngày 15/11/2022.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Giám đốc “để biết”;
 - Lưu: VT, VP (Kh). 

GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Văn Hiếu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.