Open navigation

Công văn 7418/VPCP-KSTT ngày 03/11/2022 Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7418/VPCP-KSTT

V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thường xuyên quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tuy nhiên, đến nay, nhiều nhiệm vụ triển khai chưa đáp ứng yêu cầu, hiện có 64/180 nhiệm vụ chưa hoàn thành, chưa triển khai, chiếm gần 35,6%, có 65/180 nhiệm vụ đang triển khai, chiếm hơn 36% (Bảng theo dõi tiến độ thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kèm theo).

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 330/TB-VPCP ngày 18 tháng 10 năm 2022, để bảo đảm tiến độ, yêu cầu nhiệm vụ triển khai Đề án 06 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

1. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 vào ngày 09 tháng 8 năm 2022, để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Đề án 06 trong những tháng cuối năm 2022, tạo tiền đề thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

2. Quan tâm chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam để tháo gỡ, xử lý, giải quyết.

3. Triển khai các giải pháp hiệu quả, cụ thể hóa trách nhiệm đến từng đơn vị, cá nhân để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao, làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm 2022.

4. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai các nhiệm vụ; ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao.

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Tổ công tác triển khai Đề án 06;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành; Trợ lý, Thư ký TTgCP, PTTgCP Vũ Đức Đam; các Vụ: NC, KGVX, KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, KSTT (3b).VTA

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.