Open navigation

Công văn 4003/TCT-QLN ngày 01/11/2022 Xử lý nợ thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4003/TCT-QLN

V/v xử lý nợ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3742/CTHBI-QLN ngày 29/7/2022 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình vướng mắc về xử lý khoanh nợ. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi tại điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015);

- Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 15 Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ vào dữ liệu kê khai, quyết toán thuế của Công ty cổ phần xây dựng 565 tại cơ quan thuế, Chi cục Thuế huyện Đông Anh phải phối hợp với Cục Thuế tỉnh Hòa Bình để rà soát, đối chiếu:

Trường hợp Công ty cổ phần xây dựng 565 đã tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng phải nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản tại huyện Đông Anh trong hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế tỉnh Hòa Bình (số nợ tiền thuế giá trị gia tăng vãng lai mà Chi cục Thuế huyện Đông Anh đang theo dõi trùng lắp với số nợ tiền thuế giá trị gia tăng mà Cục Thuế tỉnh Hòa Bình quản lý) thì Chi cục Thuế huyện Đông Anh thực hiện theo dõi số nợ tiền thuế giá trị gia tăng này như số tiền thuế nợ đã được khoanh (do toàn bộ số tiền thuế nợ của Công ty cổ phần xây dựng 565 đã được Cục Thuế tỉnh Hòa Bình ban hành quyết định khoanh nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội).

Trường hợp số nợ tiền thuế giá trị gia tăng mà Chi cục Thuế huyện Đông Anh đang theo dõi không trùng lắp với số nợ tiền thuế giá trị gia tăng mà Cục Thuế tỉnh Hòa Bình quản lý thì Chi cục Thuế huyện Đông Anh căn cứ hướng dẫn tại điểm d khoản 1 Điều 15 Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính để thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hòa Bình biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTrg Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC, CS, KK-TCT;
- Chi cục Thuế huyện Đông Anh (để phối hợp);
 - Lưu: VT, QLN (2b). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

Đỗ Thị Hồng Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.