Open navigation

Công văn 388/TB-VPCP ngày 22/12/2022 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 07 tháng 12 năm 2022 về cách thức xây dựng thu thập xác thực

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2022 VỀ CÁCH THỨC XÂY DỰNG, THU THẬP, XÁC THỰC DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÝ DI BIẾN ĐỘNG VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÁCH THỨC HỖ TRỢ KỊP THỜI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp bàn về cách thức xây dựng, thu thập, xác thực dữ liệu và quản lý di biến động về người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cách thức hỗ trợ kịp thời cho người lao động mất việc làm. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện các Bộ, cơ quan: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công an và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng quy trình rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu đối với nhóm người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (bao gồm các trường hợp đang làm việc và trước khi nghỉ việc dừng đóng bảo hiểm xã hội) trên nguyên tắc xác định đúng đối tượng, bảo đảm không trùng lặp để thực hiện việc hỗ trợ kịp thời cho người lao động; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước đối với trường hợp người lao động nghỉ việc có nguyện vọng tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời có giải pháp trước mắt và lâu dài để hỗ trợ người lao động nâng cao ý thức, chủ động tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn Tổ triển khai Đề án 06 tại các địa phương thực hiện rà soát, thu thập, cập nhật chung các thông tin, dữ liệu về người lao động (trong đó, ưu tiên cập nhật dữ liệu nhóm đối tượng người lao động chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội và người lao động đã nghỉ việc chưa đóng tiếp bảo hiểm xã hội) trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện chuyển toàn bộ thông tin, dữ liệu về người lao động cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu về người lao động để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu có phương án cụ thể để triển khai nắm bắt thông tin cụ thể về người lao động và người đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm (như một số nước làm “CV” điện tử hay doanh nghiệp tại Việt Nam làm Sổ lao động) phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện, trợ giúp khi cần thiết cho người lao động và người có nhu cầu việc làm hưởng các lợi ích chính đáng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành; các Vụ: KGVX, TH;
 - Lưu: VT, KSTT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nguyễn Xuân Thành

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.