Open navigation

Quyết định 3503/QĐ-BHXH ngày 18/11/2022 Sửa đổi Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chi trả chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp kèm theo

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3503/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022

 QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 166/QĐ-BHXH NGÀY 31/01/2019 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tng Giám đốc BHXH Việt Nam:

1. Sửa đổi tiểu tiết b tiết 1.1.2 điểm 1.1 khoản 1 Điều 2 như sau:

“b) Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH tỉnh chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt do BHXH tỉnh giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả (đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện).”

2. Sửa đổi bổ sung tiết 1.2.3 điểm 1.2 khoản 1 Điều 2 như sau:

“1.2.3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt do BHXH huyện giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả (đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện); danh sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề theo phân cấp thu.”

3. Sửa đổi tiểu tiết a tiết 2.1.2 điểm 2.1 khoản 2 Điều 2 như sau:

"a) Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; các khoản trợ cấp BHXH lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hàng tháng và các chế độ trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện; chi trợ cấp thất nghiệp bằng tiền mặt cho người lao động.

4. Sửa đổi điểm 2.1 khoản 2 Điều 7 như sau:

“2.1. Lập danh sách chi trả một lần

2.1.1. Trách nhiệm của Bộ phận Chế độ BHXH

Hàng ngày, căn cứ dữ liệu giải quyết hưởng các chế độ, trợ cấp BHXH một lần (bao gồm cả các khoản trợ cấp một ln kèm theo chế độ BHXH hàng tháng mà người hưởng đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân); Thông báo chuyển hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ tử tuất một ln và lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mà người hưởng có khoản trợ cấp một lần kèm theo từ huyện/tỉnh khác; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc khấu trừ tiền BHXH, lập Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Danh sách C97-HD); theo phân cấp với các hình thức: Chi trả qua tài khoản cá nhân, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển đến Bộ phận Kế hoạch tài chính.”

2.1.2. Trách nhiệm của Phòng chế độ BHXH

“Thực hiện như quy định tại tiết 2.1.1 điểm này và chuyển đến phòng Kế hoạch tài chính”

5. Sửa đổi tiểu tiết a tiết 2.2.2 điểm 2.2 khoản 2 Điều 7 như sau:

“a) Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng sau kèm theo các khoản trợ cấp một lần bằng tiền mặt (nếu có) đối với người hưởng từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng (Danh sách C72a-HD) theo các hình thức: Chi trả qua tài khoản cá nhân, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt”.

6. Sửa đổi tiểu tiết b tiết 3.1.1 điểm 3.1 khoản 3 Điều 7 như sau:

“b) Chuyển Danh sách C97-HD chi bằng tiền mặt do Bưu điện huyện chi trả trên địa bàn tỉnh cho Bưu điện tỉnh; chuyển Danh sách C97-HD (bao gồm danh sách do BHXH huyện chi trả và danh sách do bưu điện huyện chi trả) cho Bộ phận Kế hoạch - Tài chính để chi trả và theo dõi, đối chiếu quyết toán với Bưu điện huyện.”

7. Sửa đổi tiểu tiết b tiết 3.1.2 điểm 3.1 khoản 3 Điều 7 như sau:

“b) Căn cứ số tiền do cơ quan Bưu điện chi trả bằng tiền mặt theo Danh sách C97-HD để chuyển kinh phí cho Bưu điện tỉnh.”

8. Sửa đổi tiết 5.1.1 điểm 5.1 khoản 5 Điều 7 được sửa đổi như sau:

“5.1.1. Tiếp nhận danh sách, kinh phí; tổ chức chi trả các chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển sang; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hàng tháng; quản lý người hưởng; thanh quyết toán và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của BHXH Việt Nam và hợp đồng đã ký;”

9. Sửa đổi tiết 5.2.1 điểm 5.2 khoản 5, Điều 7 được sửa đổi như sau:

“5.2.1. Thực hiện chi trả các chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển sang; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hàng tháng; quản lý người hưởng; thanh quyết toán với BHXH huyện và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của BHXH Việt Nam và hợp đồng đã ký.”

Điều 2. Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh Hợp đồng ủy quyền chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện đã ký giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11/2022. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: LĐTB&XH, TC;
- Hội đồng quản lý BHXH;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
 - Lưu: VT, CSXH (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Lê Hùng Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.