Open navigation

Công văn 2206/BYT-BH ngày 29/04/2022 Đôn đốc mua sắm đấu thầu thuốc vật tư y tế đáp ứng việc khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2206/BYT-BH

V/v đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, VTYT đáp ứng việc KBCB BHYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành;
- Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;
- Vụ Kế hoạch- Tài chính - Bộ Y tế.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Theo phản ánh của phương tiện truyền thông trong những ngày vừa qua có tình trạng thiếu thuốc trong điều trị cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, không làm gián đoạn việc khám bệnh, chữa bệnh người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

1. Nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của luật bảo hiểm y tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đáp ứng việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm có liên quan theo quy định của pháp luật về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế... để cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế,... bảo đảm quyền lợi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị tổng hợp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Các Vụ/Cục: PC, TTB, KCB, QLD, PC HIV/AIDS;
- Thanh tra Bộ Y tế;
 - Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn Thuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.