Open navigation

Công văn 2104/STC-CS ngày 08/04/2019 Thanh lý xe ô tô theo quy định tại Nghị định 04_2019_NĐ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2104/STC-CS

Về việc thanh lý xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Sở - Ban - Ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận huyện;
 - Các Tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (gọi tắt là tổ chức).

Căn cứ Nghị định s 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ v quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Theo đó, tại khoản 1 Điều 29 quy định: Khi có tài sản công hết hạn sử dụng theo chế độ mà phải thanh lý; tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá tài sản); nhà làm việc hoặc tài sản khác gn liền với đất phải phá d đ thực hiện dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng hoặc các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có tài sản lập 01 bộ h sơ đ nghị thanh lý tài sản công, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, đề nghị cơ quan, người có thm quyn quy định tại Điều 28 Nghị định này xem xét, quyết định. Hồ sơ đ nghị thanh lý tài sản gồm:

a) Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ trách nhiệm t chức thanh lý tài sản; dự toán chi phí sửa chữa tài sản trong trường hợp xác định việc sửa chữa không hiệu quả): 01 bản chính;

b) Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

c) Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, s lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo s kế toán; lý do thanh lý): 01 bn chính;

d) Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn có liên quan về tình trạng tài sản và khả năng sửa chữa (đi với tài sản là nhà, công trình xây dựng chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không th sửa chữa được): 01 bản sao;

đ) Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thanh lý tài sản (nếu có): 01 bản sao.

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2019); Theo đó, tại điểm 4 Điều 3 quy định: Xe ô tô được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Đã quá thời gian sử dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định;

b) Đã sử dụng trên 200.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở đóng trên địa bàn min núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã sử dụng trên 250.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, t chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở đóng trên địa bàn còn lại.

c) Chưa đủ điều kiện quy định tại điểm a, điểm b khoản này nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá).

Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Theo các quy định trên, xe ô tô được thanh lý khi đáp ứng một trong ba điều kiện:

- Quá thời gian sử dụng theo quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định (sử dụng trên 15 năm theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính);

- Đã sử dụng trên 250.000 km;

- Không thể sửa chữa được hoặc dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá.

Do đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức khi có nhu cầu thanh lý xe ô tô mà xe ô tô dự kiến thanh lý đáp ứng một trong ba điều kiện nêu trên, đề nghị lập hồ sơ thanh lý theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (trong đó nêu rõ thông tin xe ô tô đề nghị thanh lý: chủng loại, nhãn hiệu, biển số, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng, giá trị còn lại theo sổ sách kế toán, số km đã sử dụng, tình trạng thực tế của xe…kèm bản photo giấy đăng ký và sổ đăng kiểm xe), gửi cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định (cấp nào quyết định mua sắm thì cấp đó quyết định thanh lý).

Trường hợp xe ô tô chưa hết thời gian sử dụng theo quy định, có số km sử dụng dưới 250.000 km nhưng đã hư hỏng mà không thể sửa chữa hoặc việc sửa chữa không hiệu quả thì cơ quan, đơn vị, tổ chức lập hồ sơ đề nghị thanh lý kèm hồ sơ sửa chữa xe (bảng báo giá các hạng mục phải sửa chữa của ít nhất 3 đơn vị có chức năng dịch vụ sửa chữa; bảng dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá xe được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký tên và đóng dấu xác nhận); Dự toán chi phí sửa chữa phải đảm bảo bao gồm các nội dung sửa chữa cần thiết và tiết kiệm, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu toàn bộ trách nhiệm về tính chính xác của bộ hồ sơ đề nghị thanh lý này.

Trên đây là nội dung liên quan đến việc thực hiện thanh lý xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ. Đ nghị các Sở, Ban ngành; Ủy ban nhân dân các quận huyện và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phối hợp thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBNDTP “để báo cáo”;
- GĐ-PGĐK;
 - Lưu: VP, CS (Hà).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Huỳnh Thị Thanh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.