Open navigation

Quyết định 221/QĐ-BTC ngày 01/03/2022 Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

 QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ VÀ KINH TẾ TẬP THỂ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 16/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 chế độ báo cáo định kỳ mới trong lĩnh vực tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
 - Văn phòng Ch
ính phủ (Cục KSTTHC);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
 - Các đơn vị thuộc Bộ (
để th/h);
 - Cổng th
ông tin điện tử Bộ Tài chính;
 - Lưu: VT
TCDN (10b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Đức ChiDANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Qu
yếđịnh số 221/QĐ-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Bộ Tài chính)

Phần I:

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

STT

Tên Báo cáo

Văn bản quy định chế đ báo cáo

I

BÁO CÁO GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

Lĩnh vực tài chính hợp tác xã và kinh tế tập th

1

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ thành lập mới, cng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; hỗ trợ nâng cao năng lực, nhn thức cho khu vực kinh tế tập th; vận hành hệ thng thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể

Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính, qun lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Phần II.

CHI TIẾT NỘI DUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TẠI PHẦN I. DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

1. Tên báo cáo: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể; vận hành hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể.

1.1. Đối tượng thực hiện báo cáo:

a) Các bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ qun Chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép kinh phí.

1.2. Cơ quan nhận báo cáo:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quc gia được lồng ghép kinh phí là cơ quan nhận báo cáo đối với báo cáo của các bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương, UBNcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Bộ Tài chính là cơ quan nhn báo cáo đối với báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia được lng ghép kinh phí.

1.3. Tần suất thực hiện báo cáo: hàng năm.

1.4. Văn bn quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ trưng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.