Open navigation

Quyết định 266/QĐ-BKHCN ngày 07/03/2022 Phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị trực thuộc

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ được quy định như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành:

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Khối cơ quan nhà nước gồm Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

b) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, không bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Thủ trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban quản lý khu Công nghệ Cao Hoà Lạc, Cục Công tác phía Nam, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Cục Năng lượng nguyên tử, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Sở hữu trí tuệ; Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Viện Ứng dụng công nghệ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quy định tại khoản 3 Điều này).

3. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

a) Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

b) Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này với quy định của pháp luật.

c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp của các đơn vị tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này;

2. Thủ trưởng các đơn vị tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 chịu trách nhiệm:

a) Tuân thủ đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, quản lý sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

b) Kịp thời đề xuất, báo cáo Bộ trưởng (sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Vụ Kế hoạch - Tài chính) xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng đơn vị quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính (để biết);
- Trung tâm CNTT (để đăng tải);
 - Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
 Huỳnh Thành Đạt

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.