Open navigation

Quyết định 384/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2022 Kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
 - Lưu: VT, VP (KSTTHC: 03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Hoàng Minh SơnKẾ HOẠCH

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 (Nghị quyết 68/NQ-CP), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

b) Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định của Chính phủ; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2022.

b) Kết quả thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa phải lượng hoá được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp, người dân và xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân; bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quy định pháp luật.

c) Khi ban hành văn bản quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh phải đảm bảo việc lồng ghép nhiều nội dung trong một văn bản để giảm tối đa số văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tính thống nhất và tạo thuận lợi cho việc thi hành, tuân thủ pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; trong đó tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về chế độ báo cáo, quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

2. Xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan có liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ thông qua.

3. Tổ chức tham vấn về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh và phương án cắt giảm, đơn giản hóa; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế các quy định.

4. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

5. Kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thông qua đánh giá tác động các quy định có phát sinh chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp, người dân và công tác thẩm định, thẩm tra trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

6. Thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ vào phần mềm Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

2. Văn phòng chủ trì theo dõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ./.PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 384/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Kết quả

I. THỐNG KÊ, TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1

Thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và biểu tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ vào phần mềm Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Văn phòng, Cục CNTT

Thường xuyên

Các biểu mẫu thống kê, tính chi phí tuân thủ đã được hoàn thành theo hướng dẫn (cập nhật trên hệ thống phần mềm)

2

Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh

Văn phòng

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Thường xuyên

Dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và các Biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được bổ sung, hoàn thiện trên hệ thống phần mềm

3

Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi có thay đổi

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Văn phòng

Thường xuyên

Nâng cao chất lượng dữ liệu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm

4

Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ

Văn phòng

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Tháng 6/2022

Báo cáo tình hình, kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ; TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ SAU ĐƠN GIẢN HÓA; ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1

Rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa

Các đơn vị có liên quan đến hoạt động kinh doanh

Văn phòng

Tháng 7/2022

Các Biểu mẫu rà soát, đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ; dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

2

Góp ý kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Văn phòng

Các đơn vị có liên quan đến hoạt động kinh doanh

Thường xuyên

Văn bản góp ý đối với kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

3

Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan và ý kiến của cá nhân, tổ chức, hoàn thiện Biểu mẫu rà soát, đánh giá, Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ và Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; xây dựng văn bản theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

Các đơn vị có liên quan đến hoạt động kinh doanh

Văn phòng

Thường xuyên

Hoàn thiện dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; các Biểu mẫu rà soát, đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa.

4

Trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Các đơn vị có liên quan có đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa

Văn phòng

Tháng 9/2022

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

5

Theo dõi, cập nhật ý kiến tham vấn của người dân, doanh nghiệp, hiệp hội phục vụ hoạt động xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy định kinh doanh

Các đơn vị có liên quan có đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa

Văn phòng

Thường xuyên

Tiếp nhận, thu thập, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị, ý kiến của người dân, doanh nghiệp, hiệp hội về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng tham vấn để đề xuất những vấn đề cần ưu tiên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa; phục vụ hoạt động xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy định kinh doanh của Bộ

III. THỰC THI PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT

1

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Các đơn vị có phương án cắt giảm, đơn giản hóa được thông qua

Vụ Pháp chế; Văn phòng

Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

2

Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện và trình cơ quan, người có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ sau khi được thẩm định

Các đơn vị có phương án cắt giảm, đơn giản hóa được thông qua

Vụ Pháp chế

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ đã được thẩm định trình Chính phủ

3

Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa trên Hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành

Văn phòng

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Biểu thống kê, biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa đã hoàn thành được cập nhật trên hệ thống phần mềm

4

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

25/12/2022

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ

5

Công bố, công khai kết quả cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Cập nhật trên hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.