Open navigation

Quyết định 204/QĐ-BCT ngày 09/02/2023 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Công thương

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 243/QĐ-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hướng dẫn công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cổng TTĐT Bộ Công Thương;
 - Lưu: VT, PC (TH, Giangnthi, 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Sinh Nhật TânKẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Công Thương được ban hành với mục đích thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc quản lý ngành Công Thương.

Đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp; tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thông qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực nhà nước của Bộ Công Thương, tạo hành lang pháp lý an toàn, hiệu quả cho hoạt động và phát triển của doanh nghiệp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lặp và thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là “Nghị định số 55/2019/NĐ-CP”); Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là “Nghị định số 80/2021/NĐ-CP”).

b) Gắn kết chặt chẽ giữa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

c) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRỌNG TÂM VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý trọng tâm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023, gồm: cung cấp thông tin; tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp nhận vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

2. Các hoạt động/lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Công Thương như sau:

a) Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp;

b) Công nhận và công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương;

c) Tiếp nhận, nghiên cứu các kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật;

d) Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Danh sách hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Công Thương tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán của cơ quan, đơn vị và được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Công Thương theo quy định.

2. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là các đơn vị thuộc Bộ) có trách nhiệm:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung tại Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ chủ động, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại đơn vị đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với đối tượng không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khả năng, nguồn lực, quyết định áp dụng các quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật;

b) Thực hiện báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) tình hình và kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của đơn vị mình định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6) và hàng năm (trước ngày 10/12).

3. Cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương thuộc Danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 2436/QĐ-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của đơn vị mình.

4. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Vụ Pháp chế duy trì Trang Thông tin pháp luật Công Thương hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kế hoạch này theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan./.PHỤ LỤC

DANH SÁCH HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Nội dung
 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Cách thức triển khai

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Hoạt động xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

1

Rà soát quy định pháp luật về mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương theo hướng đơn giản hóa

Rà soát các văn bản, quy định và đề xuất quy trình công nhận theo hướng đơn giản hóa hơn. Các hình thức phù hợp khác.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I, II

2

Khảo sát, đánh giá về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Khảo sát, nghiên cứu,... lấy ý kiến để triển khai nhiệm vụ. Các hình thức phù hợp khác.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I, II, III, IV

3

Xây dựng Chương trình hoặc Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Công Thương giai đoạn tiếp theo

Soạn thảo, trình Quyết định ban hành Chương trình, Kế hoạch theo quy định. Các hình thức phù hợp khác.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý III, IV

Hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật

4

Quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu pháp luật trên “Trang Thông tin pháp luật Công Thương”

- Cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Xây dựng bản tin đăng tải định kỳ trên mục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Các hình thức phù hợp khác.

Vụ Pháp chế

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, các đơn vị có liên quan khác

Quý II, III, IV

5

Đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để lấy ý kiến tổ chức, cá nhân

Thực hiện đăng tải công khai theo quy định pháp luật. Các hình thức phù hợp khác.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I, II, III, IV

6

Cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Thực hiện công khai theo quy định pháp luật. Các hình thức phù hợp khác.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I, II, III, IV

7

Công khai nội dung văn bản tư vấn pháp luật, văn bản giải đáp pháp luật, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai theo quy định tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP

Thực hiện công khai theo quy định pháp luật. Các hình thức phù hợp khác.

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan khác

Khi có văn bản tư vấn, văn bản giải đáp pháp luật, quyết định xử lý.

8

Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hội thảo tham vấn ý kiến về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến pháp luật, tập huấn pháp luật khác.

- Các hình thức phù hợp khác.

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan khác

Quý II, III, IV

Hoạt động tư vấn pháp luật, tiếp nhận, xử lý vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

9

Tiếp nhận, công khai mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Tiếp nhận, công khai mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương theo quy định. Các hình thức phù hợp khác

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan khác

Quý I, II, III, IV

10

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương

Giải đáp pháp luật trên Trang Thông tin pháp luật Công Thương, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, thư điện tử. Các hình thức phù hợp khác.

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan khác

Quý I, II, III, IV

11

Tiếp nhận, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản QPPL

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản QPPL. Các hình thức phù hợp khác.

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan khác

Quý I, II, III, IV

Hoạt động triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

12

Phối hợp Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; triển khai các hoạt động cụ thể thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

- Hoạt động cung cấp thông tin pháp lý; hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật; hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Các hình thức phù hợp khác.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

13

Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết Chương trình năm 2023 và xây dựng Chương trình năm 2024

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của Chương trình, Kế hoạch;

- Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ pháp lý liên ngành năm 2023.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

14

Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Báo cáo. Các hình thức phù hợp khác

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.