Open navigation

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2023/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 8867/TTr-STC-QLG ngày 16 tháng 12 năm 2022 và Công văn số 410/STC-QLG ngày 01 tháng 02 năm 2023; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 6304/BC-STP-VB ngày 14 tháng 12 năm 2022 về kết quả thm định dự thảo Quyết định ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hô Chí Minh và ý kiến thống nhất của thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và đối tượng áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1. Giá thóc: 7.100 đồng/kg (Bảy ngàn một trăm đồng/kg).

2. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2023.

2. Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục Thuế Thành phố

a) Chịu trách nhiệm hướng dẫn Chi cục thuế các quận - huyện triển khai thực hiện quyết định này.

b) Trên cơ sở rà soát tình hình thực tế (số thu thuế, diện tích đất sử dụng...) và tham khảo giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tại các tỉnh thành lân cận, có ý kiến cụ thể về giá thóc thu thuế hàng năm, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định về việc ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm căn cứ Quyết định này triển khai thông báo đồng loạt trên địa bàn quản lý về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

3. Khi giá thóc trên thị trường có sự thay đổi làm cho giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành không phù hợp với quy định tại Điều 17 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế Thành phố và các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định về việc ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TTTU;
- Đoàn ĐBQH TP;
- TT HĐNDTP;
- TTUB: CT và các PCT;
- UBMTTQ Việt Nam TP;
- VPUB: CVP và các PCVP;
- Phòng KT,TH,ĐT;
- Trung tâm công báo;
 - Lưu: VT, (KT/BQH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Phan Văn Mãi

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.