Open navigation

Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 10/03/2023 Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ RỦI RO TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-BTC ngày 09/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Công văn số 1143/BTC-TCCB ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý rủi ro, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3 tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 2363/QĐ-TCT ngày 16/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cụ thể như sau:

“5. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai ứng dụng các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro; đề xuất trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro và chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu phân tích về hóa đơn điện tử; tổ chức quản lý, kiểm tra, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công tác áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý hóa đơn điện tử nói riêng và quản lý thuế nói chung. Cụ thể:

a) Xác định yêu cầu thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích hóa đơn điện tử (bao gồm hạ tầng, dữ liệu, ứng dụng) đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kịp thời theo thời gian quy định, hệ thống đáp ứng được yêu cầu phân tích dữ liệu lớn.

b) Chủ trì nghiệp vụ trong việc xây dựng, triển khai ứng dụng phục vụ kiểm soát dữ liệu, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử.

c) Chủ trì tổ chức phân tích thông tin thuế, thông tin hóa đơn điện tử; xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro; đề xuất các biện pháp phòng ngừa, quản lý; xây dựng kế hoạch nâng cao tuân thủ trong tạo lập và sử dụng hóa đơn điện tử.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác quản lý và phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hóa đơn điện tử của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp.

e) Quản lý việc trao đổi, thu thập và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử với các cơ quan quản lý trong và ngoài ngành theo yêu cầu quản lý và theo quy chế trao đổi thông tin.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban Ban Quản lý rủi ro, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ TCCB-BTC;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Website Tổng cục Thuế;
 - Lưu: VT, TCCB, Ban QLRR (3b).

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.