Open navigation

Quyết định 25/QĐ-TCT ngày 18/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản và Danh mục quy phạm pháp luật kiểm tra năm 2023

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VĂN BẢN VÀ DANH MỤC QUY PHẠM PHÁP LUẬT KIỂM TRA NĂM 2023

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, qui hoạchkế hoạch;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và t chc bộ máy của tổ chức pháp chế và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản tại cơ quan Thuế các cấp ban hành kèm theo Quyết định 1295/QĐ-TCT ngày 10/09/2021;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính, Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định s 41/2018/QĐ-TTg;

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-BTC ngày 16/01/2023 của Bộ Tài chính vế việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản và Danh mục văn bn quy phạm pháp luật kiểm tra thực hiện trong năm 2023;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Các Vụ/đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản phối hợp với các Vụ/đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng phương án triển khai tổ chức việc kiểm tra văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016; Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006; Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản tại cơ quan Thuế các cấp nêu trên và gửi kết quả kiểm tra văn bản về Vụ Pháp chế.

- Vụ Pháp chế chủ trì kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Tổng cục Thuế trình Bộ ký ban hành, tổ chức kiểm tra thực hiện theo kế hoạch và làm đu mối, tổng hợp kết quả kiểm tra văn bản của các Vụ/đơn vị để báo cáo Bộ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc/trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
 - Vụ Pháp chế - BTC
;
- Lưu: VT, PC (2b). 65

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phi Vân TuấnKẾ HOẠCH

KIỂM TRA VĂN BẢN VÀ DANH MỤC QUY PHẠM PHÁP LUẬT KIỂM TRA NĂM 2023
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-TCT ngày 18/01/2023 của Tổng cục Thuế)

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Thời gian báo cáo kết quả kiểm tra

I.

Văn bản tự kiểm tra

 

Thực hiện theo quy định Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016; Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản tại cơ quan Thuế các cấp ban hành kèm theo Quyết định 1295/QĐ-TCT ngày 10/9/2021 của Tổng cục Thuế

Các Vụ/Cục thuế được giao chủ trì soạn thảo văn bản

Các Vụ/Cục thuế được giao chủ trì soạn thảo văn bản

Các Vụ/đơn vị có liên quan

Trong năm 2023 (sau khi được ban hành)

Theo quy định tại Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản tại cơ quan Thuế các cấp ban hành kèm theo Quyết định 1295/QĐ-TCT ngày 10/9/2021 của Tng cục Thuế.

II

Danh mục Văn bản QPPL kiểm tra năm 2023

1

Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Vụ Chính sách

Vụ Pháp chế

Các Vụ/đơn vị có liên quan

Trong năm 2023 (sau khi được ban hành)

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL

2

Thông tư hướng dẫn sử dụng số định danh làm mã số thuế và sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 105/2020/TT-BTC. Thông tư 19/2021/TT-BTC

Vụ Kê khai & kế toán thuế

Vụ Pháp chế

Các Vụ/đơn vị có liên quan

Trong năm 2023 (sau khi được ban hành)

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL

3

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơnchứntừ

V Chính sách

Vụ Pháp chế

Các Vụ/đơn vị có liên quan

Trong năm 2023 (sau khi được ban hành)

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL

III

Văn bản kiểm tra theo thẩm quyền

 

Tổ chức kiểm tra văn bản do Bộ, ngành, địa phương ban hành có liên quan đến lĩnh vực thuế

Các Vụ/đơn vị có chức năng, nhiệm vụ giúp Tổng cục quản lý các lĩnh vực liên quan

Vụ Pháp chế

Các Vụ/đơn vị có liên quan

Trong năm 2023 (ngay sau khi nhận được văn bản)

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.