Open navigation

Công văn 595/TCHQ-TXNK ngày 13/02/2023 Hướng dẫn hồ sơ tài liệu để xác định hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế chống bán phá giá

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/TCHQ-TXNK

V/v thuế chống bán phá giá

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty TNHH Thép JFE SHOJI Việt Nam.
(Lô 202 Khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

Tng cục Hải quan nhận được công văn số 01122022/CV-/2022 ngày 01/12/2022 của Công ty TNHH thép JFE SHOJI Việt Nam đề nghị hướng dẫn hồ sơ, tài liệu để xác định hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế chống bán phá giá. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định Bộ Công Thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ; Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30/3/2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ (tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam; Quyết định số 3023/QĐ-BCT ngày 20/11/2020 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ (tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Công Thương có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ áp dụng biện pháp CBPG, Bộ Tài chính có thẩm quyền hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả trên cơ sở quyết định của Bộ CônThương. Trường hợp Công ty TNHH thép JFE SHOJI Việt Nam vướng mắc về hồ sơ, tài liệu để xác định hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế chống bán phá giá theo các Quyết định số 1105/-BCT ngày 30/3/2017 và số 3023/-BCT ngày 20/11/2020 của Bộ Công Thương, đề nghị liên hệ với Bộ Công Thương (Cục Phòng vệ thương mại) để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thép JFE SHOJI Việt Nam biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - 
PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.