Open navigation

Công văn 1600/KH-SGDĐT ngày 06/04/2023 Truyền thông về ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1600/KH-SGDĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ
 NĂM 2023

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-BGDĐT ngày 08/2/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2023;

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai Kế hoạch Truyền thông về ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2023 (gọi tắt là Kế hoạch) gồm những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông tin kịp thời, phù hợp về các hoạt động chỉ đạo, điều hành, chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục đến học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, người dân và toàn xã hội.

- Truyền thông các kết quả nổi bật về giáo dục, các tấm gương người tốt việc tốt trong Ngành đến xã hội.

- Truyền thông định hướng dư luận; đấu tranh với những quan điểm sai trái, những thông tin không đúng về ngành GDĐT Thành phố.

- Hỗ trợ đơn vị khi tiếp nhận và xử lý các vấn đề truyền thông, ngăn chặn và xử lý sự cố truyền thông thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, ...

2. Yêu cầu

- Truyền thông chủ động, có hiệu quả theo các chuyên đề, mục tiêu cụ thể căn cứ theo các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

- Xây dựng cơ chế, điều kiện để học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, báo chí, người dân và toàn xã hội góp ý, phản biện cho các hoạt động của mỗi cơ sở giáo dục và của Ngành.

- Tổ chức các hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách tại cơ sở giáo dục về thực hiện truyền thông hiệu quả; kế hoạch dự phòng và xử lý khủng hoảng truyền thông.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Xây dựng và hoạt động hiệu quả các kênh truyền thông giáo dục

Xây dựng và sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông của ngành GDĐT bao gồm: Cổng thông tin điện tử ngành GDĐT Thành phố, fanpage Facebook ngành GDĐT Thành phố, Zalo Official Account ngành GDĐT Thành phố.

Tiếp tục hoạt động hiệu quả các kênh Zalo thông tin cho phóng viên báo chí, kênh trao đổi thông tin nội bộ với các đơn vị trực thuộc.

Xây dựng mạng lưới truyền thông từ Sở GDĐT, phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục (người phát ngôn, cán bộ quản trị trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội đơn vị) để cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của Ngành, thông tin truyền thông giáo dục đến học sinh, phụ huynh và xã hội.

Đơn vị phụ trách: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố.

2. Nội dung truyền thông

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GDĐT, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập truyền thông ngành GDĐT triển khai thực hiện truyền thông thống nhất, đồng bộ trên các kênh truyền thông giáo dục theo những chủ đề cụ thể sau:

2.1. Đẩy mạnh đổi mới quản lý nhà nước

- Triển khai tuyến thông tin về đổi mới quản lý nhà nước theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hiệu lực, hiệu quả.

- Triển khai tuyến thông tin biểu dương các mô hình, kinh nghiệm đổi mới quản lý, quản trị trường học; môi trường học tập, sinh hoạt văn hóa, dân chủ, sáng tạo.

- Triển khai tuyến thông tin tấm gương, cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

- Triển khai tuyến thông tin về công tác cải cách hành chính, dịch vụ công.

Đơn vị phụ trách: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: phòng GDMN, GDTiH, GDTrH, GDTX-CN&ĐH, TCCB, QLCSGDNCL, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc.

2.2. Đảm bảo an toàn trường học, tăng cường sức khỏe học sinh; chủ động với thiên tai, dịch bệnh

- Triển khai tuyến thông tin về hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế, đảm bảo an toàn trường học, an toàn giao thông, bữa ăn dinh dưỡng thông qua các chỉ đạo và mô hình tiêu biểu.

- Triển khai tuyến thông tin về hoạt động tổ chức triển khai Chương trình “Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025”, Chương trình “Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025”.

- Triển khai tuyến thông tin về chỉ đạo, điều hành thích ứng linh hoạt trong các điều kiện thiên tai, dịch bệnh.

Đơn vị phụ trách: phòng CTTT, Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố.

2.3. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành

- Triển khai tuyến thông tin về Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” do Bộ GDĐT tổ chức.

- Triển khai tuyến thông tin thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường: chỉ đạo, điều hành và hệ thống văn bản về triển khai văn hóa học đường, đảm bảo bám sát định hướng của Chương trình GDPT 2018; các hoạt động, mô hình, câu lạc bộ giáo dục phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ, tình yêu quê hương, đất nước, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm.

Đơn vị phụ trách: phòng CTTT, Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố.

2.4. Truyền thông về kế hoạch thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

- Triển khai tuyến thông tin về kế hoạch và kết quả thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên: Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”, thực hiện Chương trình GDPT 2018, kết quả thi học sinh giỏi Thành phố, quốc gia, khu vực và quốc tế, tuyên dương khen thưởng, đề án xây dựng Xã hội học tập, công tác xây dựng và triển khai các hoạt động giáo dục hòa nhập.

- Thông tin về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

- Triển khai tuyến thông tin về các tấm gương, mô hình tiêu biểu trong thực hiện các hoạt động nêu trên.

Đơn vị phụ trách: phòng GDMN, GDTiH, GDTrH, QLCSGDNCL, GDTX-CN&ĐH, Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố.

2.5. Truyền thông về kế hoạch và kết quả kiểm tra, đánh giá, thi, tuyển sinh; công tác kiểm định chất lượng giáo dục

- Triển khai tuyến thông tin về kế hoạch và kết quả công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá, các kỳ thi, tuyển sinh: quy chế, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo, những điểm mới, …; công tác chuẩn bị, kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi; thông tin về những ngày tổ chức thi; các tình huống phát sinh, …; công bố thông tin công tác chấm thi, kết quả thi, công bố điểm thi; thông tin từ Bộ GDĐT về phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018.

- Triển khai tuyến thông tin về kế hoạch, chiến lược triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Đơn vị phụ trách: phòng KT&KĐCLGD, Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố.

2.6. Truyền thông về đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế

- Triển khai tuyến thông tin về tiến độ và kết quả của Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

- Triển khai tuyến thông tin về kế hoạch và kết quả triển khai ứng dụng Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025” trong ngành GDĐT Thành phố.

- Triển khai tuyến thông tin về mô hình giáo dục, đào tạo số nổi bật tại cơ sở giáo dục.

- Triển khai tuyến thông tin về mở rộng hợp tác song phương, đa phương, hợp tác với nước ngoài.

Đơn vị phụ trách: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố.

2.7. Các nội dung Truyền thông khác

Triển khai các tuyến thông tin khác như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thông tin cho báo chí các trường hợp đột xuất, sự cố truyền thông giáo dục, …

Đơn vị phụ trách: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở:

Văn phòng là đơn vị thường trực giúp lãnh đạo Sở GDĐT điều phối, tổ chức thực hiện Kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo truyền thông giáo dục và Tổ Công tác truyền thông giáo dục của ngành GDĐT.

- Đề xuất bổ sung các tuyến thông tin, chiến lược truyền thông tùy theo tình hình của ngành GDĐT Thành phố bên cạnh các tuyến thông tin đã xác định trong Kế hoạch.

- Đầu mối tổng hợp thông tin từ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc; biên tập và đưa lên các tuyến thông tin, các cơ quan thông tấn báo chí.

- Xây dựng mở rộng, duy trì triển khai hiệu quả, tăng cường chất lượng các kênh truyền thông của ngành GDĐT.

- Triển khai các giải pháp thiết lập, vận hành truyền thông nội bộ ngành Giáo dục theo ngành dọc.

- Tổ chức nắm bắt thông tin dư luận, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý sự cố truyền thông.

- Tổ chức các cuộc họp báo, hội nghị, tập huấn cung cấp thông tin về giáo dục và đào tạo cho phóng viên.

- Xây dựng dự toán nguồn kinh phí cho Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác và thực hiện các nhiệm vụ tại mục II.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục

Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị phối hợp với Văn phòng Sở để xây dựng kế hoạch truyền thông theo các nội dung phân công tại mục II, gồm các nhiệm vụ sau:

- Cung cấp thông tin, tổ chức tuyên truyền, xử lý khủng hoảng truyền thông theo các lĩnh vực mà đơn vị phụ trách.

- Cử lãnh đạo đơn vị tham gia Tổ công tác truyền thông giáo dục làm đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin.

- Chuẩn bị nội dung, cung cấp các thông tin quan trọng, đang được xã hội quan tâm cho Chánh Văn phòng (thường trực tổ công tác truyền thông) trước 11g00 thứ Năm hàng tuần để chuẩn bị nội dung trả lời báo chí tại Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng, tổ chức mạng lưới cán bộ hỗ trợ công tác truyền thông theo ngành dọc và theo các lĩnh vực mà đơn vị quản lý.

3. Phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố

Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục tại đơn vị, trong đó, bám sát các nội dung được triển khai tại mục II của Kế hoạch.

Thành lập Ban chỉ đạo truyền thông giáo dục tại đơn vị, chủ động phối hợp với Văn phòng Sở GDĐT tổ chức nắm bắt thông tin, cung cấp thông tin và xin ý kiến xử lý sự cố truyền thông đối với các nội dung đang được dư luận xã hội quan tâm.

Cung cấp các mô hình, giải pháp tiêu biểu, tấm gương điển hình của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong ngành GDĐT để Sở GDĐT kịp thời tuyên truyền, tuyên dương, khen thưởng (qua email: vanphong.sgddt@tphcm.gov.vn; thông tin ghi rõ: nội dung truyền thông, thông tin người liên hệ).

Trong quá trình thực hiện nếu có thông tin cần trao đổi, vui lòng liên hệ Sở GDĐT (Văn phòng Sở - Chuyên viên phụ trách: Ông Đặng Minh Thông - Email: minhthong@hcm.edu.vn)./.

 
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Văn phòng UBND TP (để báo cáo);
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, TTTT&CTGD (để thực hiện);
- Phòng GDĐT quận/huyện/TP Thủ Đức, các trường THPT, đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
 - Lưu VT, VP (Thông).

GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Văn Hiếu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.