Open navigation

Công văn 4143/TCT-CS ngày 10/11/2022 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động sản xuất cà phê

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4143/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- Công ty TNHH Iguacu Việt Nam.
(Đ/c: KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Trả lời công văn số CV03/2022/IGUACU ngày 20/09/2022 của Công ty TNHH Iguacu Việt Nam về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động sản xuất cà phê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 3091/BTC-TCT ngày 08/03/2017 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chính sách thuế đối với thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản (công văn photocopy gửi kèm theo). Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hướng dẫn đơn vị thực hiện phù hợp quy định pháp luật thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công ty TNHH Iguacu Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.