Open navigation

Công văn 432/TCT-TVQT ngày 15/02/2023 Thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất trong nước năm 2023

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/TCT-TVQT

V/v Thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất trong nước năm 2023

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất trong nước năm 2023, cụ thể như sau:

STT

Tên loại tem

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu

Số lượng (tem)

Từ số

Đến số

Giá bán tem (đồng/tem)

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in

Tên

MST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AA/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

2

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AB/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

3

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AC/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

4

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AD/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

5

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AE/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

6

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AG/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

7

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AH/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

8

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AK/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

9

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AL/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

10

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AM/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

11

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AN/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

12

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AP/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

13

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AQ/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

14

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AR/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

15

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AS/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

16

Tem điện t thuốc lá

TTL

AT/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

17

Tem điện tử thuc lá

TTL

AU/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

18

Tem điện tử thuc lá

TTL

AV/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

19

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AX/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

20

Tem điện tử thuốc lá

TTL

AY/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

21

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BA/2023

40 000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

22

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BB/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phIn Tài chính

100111225

23

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BC/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

24

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BD/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

25

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BE/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

26

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BG/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

27

Tem điện tử thuc lá

TTL

BH/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phn In Tài chính

100111225

28

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BK/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

29

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BL/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

30

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BM/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

31

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BN/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

32

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BP/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

33

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BQ/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

34

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BR/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

35

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BS/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

36

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BT/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

37

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BU/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

38

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BV/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

39

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BX/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

40

Tem điện tử thuốc lá

TTL

BY/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

41

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CA/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

42

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CB/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

43

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CC/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

44

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CD/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

45

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CE/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

46

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CG/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

47

Tem điện tử thuc lá

TTL

CH/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

48

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CK/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

49

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CL/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

50

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CM/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

51

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CN/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

52

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CP/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

53

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CQ/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

54

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CR/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

55

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CS/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

56

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CT/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

57

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CU/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

58

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CV/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

59

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CX/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

60

Tem điện tử thuốc lá

TTL

CY/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

61

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DA/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phn In Tài chính

100111225

62

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DB/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

63

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DC/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

64

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DD/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

65

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DE/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

66

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DG/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

67

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DH/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

68

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DK/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

69

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DL/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

70

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DM/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

71

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DN/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

72

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DP/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

73

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DQ/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

74

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DR/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

75

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DS/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

76

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DT/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

77

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DU/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

78

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DV/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

79

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DX/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

80

Tem điện tử thuốc lá

TTL

DY/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

81

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EA/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phn In Tài chính

100111225

82

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EB/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

83

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EC/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

84

Tem điện tử thuốc lá

TTL

ED/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

85

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EE/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

86

Tem điện tử thuốc 

TTL

EG/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

87

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EH/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

88

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EK/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

89

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EL/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

90

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EM/2023

40.000 000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

91

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EN/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

92

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EP/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

93

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EQ/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

94

Tem điện tử thuốc lá

TTL

ER/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

95

Tem điện tử thuốc lá

TTL

ES/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

96

Tem điện tử thuốc lá

TTL

ET/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

97

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EU/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

98

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EV/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

99

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EX/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

100

Tem điện tử thuốc lá

TTL

EY/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

101

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GA/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

102

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GB/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

103

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GC/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

104

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GD/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

105

Tem điện tử thuc lá

TTL

GE/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

106

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GG/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

107

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GH/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

108

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GK/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

109

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GL/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

110

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GM/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

111

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GN/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

112

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GP/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

113

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GQ/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

114

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GR/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

115

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GS/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

116

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GT/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

117

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GU/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

118

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GV/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

119

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GX/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

120

Tem điện tử thuốc lá

TTL

GY/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

121

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HA/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

122

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HB/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

123

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HC/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

124

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HD/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

125

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HE/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

126

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HG/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

127

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HH/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

128

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HK72023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

129

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HL/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

130

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HM/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

131

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HN/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

132

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HP/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

133

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HQ/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

134

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HR/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

135

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HS/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

136

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HT/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

137

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HU/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

138

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HV/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

139

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HX/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

140

Tem điện tử thuốc lá

TTL

HY/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

141

Tem điện tử thuốc lá

TTL

KA/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

142

Tem điện tử thuốc lá

TTL

KB/2023

40.000.000

1

40.000.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

143

Tem điện tử thuốc lá

TTL

KC/2023

10.400.000

1

10.400.000

18,521

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
 - Lưu: VT, TVQT (AC).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Bùi Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.