Open navigation

Công văn 4780/CTHN-CNTT ngày 10/02/2023 Phối hợp triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

TỔNG CỤC THUẾ 
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4780/CTHN-CNTT

V/v phối hợp triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Quý Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử;
- Quý Tổ chức cung cấp phần mềm quản lý bán hàng.

Cục Thuế TP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (HĐĐT), phần mềm quản lý bán hàng (QLBH) trong việc triển khai HĐĐT và chuyển đổi số trên địa bàn Hà Nội thời gian qua

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và công văn số 4517/TCT-DNNCN ngày 05/12/2022 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội chủ trương đẩy mạnh triển khai HĐĐT có mã khởi tạo từ máy tính tiền. Ngày 09/02/2023, Cục Thuế TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp trực tuyến lần 1 với các Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT để trao đổi nội dung trên.

Để việc triển khai có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tối đa cho Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh cá nhân khi áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Quý Tổ chức phối hợp một số nội dung sau:

1. Quý Tổ chức điền thông tin theo Phiếu đăng ký (phụ lục đính kèm).

2. Đề xuất kiến nghị các nội dung khác liên quan để tăng hiệu quả triển khai.

Nếu Quý Tổ chức có nhu cầu phối hợp với Cục Thuế triển khai HĐĐT có mã khởi tạo từ máy tính tiền cho Doanh nghiệp, Hộ cá nhân trên địa bàn TP Hà Nội, vui lòng gửi Phiếu đăng ký tới Cục Thuế TP Hà Nội: qua các địa chỉ email: pcntt.han@.gdt.gov.vn; btnanh2.han@gdt.gov.vn, số điện thoại 0904.622.727 (đ/c Bùi Thị Ngọc Anh) trước ngày 15/02/2023.

Sau ngày 15/02/2023 nếu Quý Tổ chức chưa gửi Phiếu đăng ký, Cục Thuế TP Hà Nội xác định Quý Tổ chức không có nhu cầu phối hợp triển khai.

Cục Thuế TP Hà Nội trân trọng thông báo để Quý Tổ chức cung cấp giải pháp, cung cấp phần mềm biết và phối hợp thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban LĐ Cục (để báo cáo);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Anh DũngPHỤ LỤC

(kèm theo Công văn số 4780/CTHN-CNTT ngày 10/02/2023)

PHIẾU ĐĂNG KÝ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP HĐĐT, 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Tên Tổ chức cung cấp giải pháp, cung cấp phần mềm:

Mã số thuế:

Thông tin liên hệ triển khai (Họ tên, số ĐT, email, hotline, website...)

Thông tin

Tên các giải pháp, phần mềm Quý Tổ chức có thể cung cấp

Combo phần mềm quản lý bán hàng và Giải pháp HĐĐT

Chỉ có giải pháp HĐĐT

(không có phần mềm quản lý bán hàng)

Giải pháp HĐĐT đã kết nối, tích hợp với các phần mềm quản lý bán hàng nào?

Chỉ có phần mềm quản lý bán hàng

(không có giải pháp HĐĐT)

Phần mềm quản lý bán hàng đã kết nối, tích hợp với các Giải pháp HĐĐT nào?

(1)

(2)

(3)

(3a)

(4)

(4a)

Tên sản phẩm

 

 

 

 

 

Giá dịch vụ, chi tiết theo hình thức

(trọn gói? theo năm? theo tháng? theo số lượng cài đặt? theo số HĐĐT thực xuất?...)

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

- Quý Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT hoặc phần mềm QLBH thông tin đầy đủ các nội dung có khả năng đáp ứng cho Doanh nghiệp, Hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quý Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT hoặc phần mềm QLBH diễn giải chi tiết về giá dịch vụ, các thông tin ưu đãi để thúc đẩy triển khai trên địa bàn TP HN năm 2023

Trên cơ sở đăng ký này, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ gửi thông tin cho Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh cá nhân trên địa bàn để liên hệ và phối hợp với Quý Tổ chức.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.