Open navigation

Công văn 4813/BXD-KTXD ngày 27/10/2022 Hướng dẫn về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trong giá gói thầu

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4813/BXD-KTXD

V/v hướng dẫn về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trong giá gói thầu

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 585/BQLDAGT-KH&QLĐT ngày 05/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên về việc tính chi phí thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trong giá gói thầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp pháp luật về quản lý chi phí áp dụng cho dự án (nêu tại văn bản số 585/BQLDAGT-KH&QLĐT) là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này: “giá gói thầu xây dựng là giá trị của gói thầu xây dựng được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu xây dựng gồm toàn bộ chi phí cần thiết được tính đúng, tính đủ để thực hiện gói thầu xây dựng, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế”.

Việc tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định của Luật thuế tài nguyên, Luật bảo vệ môi trường, Luật phí và lệ phí, các văn bản hướng dẫn và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Bùi Hồng Minh (để b/c);
 - Lưu VT; Cục KTXD; Th (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trương Thị Thu Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.