Open navigation

Công văn 567/TCT-KK ngày 27/02/2023 Hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 567/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; đồng thời giải quyết kịp thời, đúng thời hạn đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát và báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT thuộc phạm vi quản lý theo các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT:

a) Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đã tiếp nhận, đang giải quyết (theo danh sách Tổng cục Thuế gửi qua đường thư điện tử): đề nghị Cục Thuế báo cáo rõ tình trạng giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế, lý do chậm giải quyết hoàn thuế, dự kiến thời hạn hoàn thành (ban hành quyết định hoàn thuế), vướng mắc trong quá trình kiểm tra, xác minh theo mẫu ban hành tại Phụ lục kèm theo công văn này.

b) Đối với hồ sơ khai thuế GTGT của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và các doanh nghiệp có dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn: báo cáo rà soát các hồ sơ đã đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế nhưng chưa gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến Cơ quan Thuế, lưu ý các hồ sơ người nộp thuế đã gửi nhưng cơ quan thuế có thông báo không chấp nhận hoặc người nộp thuế đã có văn bản đề nghị hủy hồ sơ nhưng chưa nộp lại hồ sơ đề nghị hoàn theo danh sách Tổng cục Thuế gửi qua đường thư điện tử theo mẫu ban hành tại Phụ lục 2 kèm theo công văn này.

c) Thời hạn báo cáo đối với các trường hợp hoàn xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng là gỗ (dăm gỗ, viên nén gỗ, sản phẩm từ gỗ…), sắn lát, tinh bột sắn, cao su và các hồ sơ đề nghị hoàn từ 5 tỷ đồng trở lên chậm nhất là trong ngày 01/3/2023; các hồ sơ còn lại trước ngày 05/3/2023.

2. Đồng thời, đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác quản lý hoàn thuế GTGT (theo từng hồ sơ hoàn đang giải quyết có vướng mắc), đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quản lý hoàn thuế GTGT.

Yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc Cục Thuế khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và báo cáo đầy đủ, kịp thời về Tổng cục Thuế.

Báo cáo gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và Kế toán Thuế) bằng văn bản, đồng thời gửi về địa chỉ email pdphi@gdt.gov.vn và pttha03@gdt.gov.vn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế khẩn trương thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Quyền TCTr (để báo cáo);
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Các Vụ: CS, TTKT (để phối hợp);
 - Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên HảiPHỤ LỤC 1

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH/TP…

DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THUẾ GTGT ĐANG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TÍNH ĐẾN 27/2/2023

(Kèm theo công văn số 567/TCT-KK ngày 27/2/2023 của Tổng cục Thuế)

MST

Doanh nghiệp

Trường hợp hoàn (Xuất khẩu/ đầu tư)

Mặt hàng xuất khẩu (hoàn xuất khẩu)

Loại hình doanh nghiệp (Đối với hoàn xuất khẩu)

Ngành nghề đầu tư (hoàn dự án đầu tư)

Ngày đề nghị hoàn thuế

Thời hạn giải quyết

Phân loại hồ sơ

Ký đề nghị hoàn

Số thuế đề nghị hoàn

Đang có văn bản vướng mắc gửi Tổng cục Thuế chờ hướng dẫn, trả lời

Đang xác minh hóa đơn, đầu vào hàng hóa

Đang chờ CQT nước ngoài xác minh người mua

Đang chuyển Cơ quan công an điều tra

Hoàn trước

Kiểm tra

Kỳ từ

Kỳ đến

 

 

 

Ví dụ: Gỗ, sản phẩm từ gỗ; Tinh bột sắn; Viên nén gỗ...

Sản xuất/ Thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

Nêu rõ số văn bản, ngày tháng văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHỤ LỤC 2

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH/TP…

DANH SÁCH TỜ KHAI ĐÃ HẠ HOÀN NHƯNG CHƯA GỬI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HOÀN

(Kèm theo công văn số 567/TCT-KK ngày 27/2/2023 của Tổng cục Thuế)

MST

Doanh nghiệp

Tờ khai mẫu

Mặt hàng xuất khẩu (Tờ khai 01/GTGT)

Loại hình doanh nghiệp (Đối với hoàn xuất khẩu)

Ngành nghề đầu tư (Tờ khai 02/GTGT)

Kỳ kê khai chỉ tiêu Đề nghị hoàn (Từ kỳ tháng 1/2021 đến tháng 1/2023)

Số tiền thuế đề nghị hoàn

Chưa gửi hồ sơ đề nghị hoàn

Đã gửi hồ sơ đề nghị hoàn nhưng rút/hủy hoặc CQT không chấp nhận hồ sơ
(đánh dấu X)

Lý do NNT chưa gửi hồ sơ

Lý do NNT rút/hủy hoặc CQT không chấp nhận hồ sơ

 

 

01/GTGT

Ví dụ: Gỗ, sản phẩm từ gỗ; Tinh bột sắn; Viên nén

Sản xuất/ Thương mại

 

Ví dụ: 2201, 22O1

 

 

Chỉ báo cáo những hồ sơ đã rút/hủy nhưng NNT chưa gửi lại hồ sơ đề nghị hoàn

 

 

 

 

02/GTGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.