Open navigation

Công văn 61181/CTHN-TTHT ngày 09/12/2022 Thuế bảo vệ môi trường với túi nilon

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61181/CTHN-TTHT

V/v thuế bảo vệ môi trường với túi nilon

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Công ty TNHH TBM VN

(Địa chỉ: Tầng 3, số 85 phố Nguyễn Thái Học, Phường Văn Miếu, 
Quận Đống Đa, TP Hà Nội) MST: 0109801671

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 221121/CV-TBM ngày 21/11/2022 của Công ty TNHH TBM VN (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế bảo vệ môi trường, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế BVMT năm 2010:

+ Tại Điều 3 quy định đối tượng chu thuế:

"4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế."

+ Tại Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế:

...c) Hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khu để xuất khu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đi tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu.

+ Tại khoản 1 Điều 5 quy định người nộp thuế:

"1. Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khu hàng hóa thuộc đi tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này."

+ Tại Điều 11 quy định về hoàn thuế:

"Người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau:

1. Hàng hóa nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quaHải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài;

2. Hàng hóa nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại Việt Nam; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vn tải quốc tế theo quy định của pháp luật;

3. Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất.

4. Hàng hóa nhập khẩu do người nhập khẩu tái xuất khẩu ra nước ngoài;

5. Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiu sản phẩm theo quy định của pháp luật khtái xuất khẩu ra nước ngoài."

- Căn cứ Điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC quy định:

“4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ các quy định trên, túi nilon do cơ sở sản xuất ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu.

Trường hợp Công ty mua túi nilon (thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường) để xuất khẩu thì không thuộc hường hợp được hoàn thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Nội dung Công ty hỏi về việc Hoạt động ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu có yêu cầu cụ thể nào không, không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội. Đề nghị Công ty liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, hỗ trợ về nội dung này.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra thuế số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH TBM Vđược biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT2;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.