Open navigation

Công văn 6867/CTHN-TTHT ngày 21/02/2023 Thuế suất giá trị gia tăng

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6867/CTHN-TTHT

V/v thuế suất GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam 
(Đ/c: Tòa nhà SISC, số 63-65-67-69-71 đường Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội - MST: 0100411564)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 112/2023/CV ghi ngày 14/02/2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT

+ Tại Điều 10 hướng dẫn về thuế suất GTGT 5% như sau:

“Điều 10. Thuế suất 5%

12. Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam cung cấp cho Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học theo hướng dẫn tại khoản 12 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 5%.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 5;
- Phòng NVDTPC;
 - Website Cục Thuế; 

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.