Open navigation

Công văn 3145/SXD-KTXD ngày 15/05/2023 Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3145/SXD-KTXD

V/v Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

 

Kính gửi:

- Tổng Cục hải quan;
- Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1.

Thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN 16:2019/BXD); Văn bản số 1482/BXD-KHCN ngày 05/5/2021 của Bộ Xây dựng về vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD.

Hiện nay, Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Thông báo số 404/TB-SXD(KTXD) ngày 02/6/2021 về việc Hướng dẫn tạm thời thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng của Sở Xây dựng Hà Nội; văn bản số 4446/SXD-KTXD ngày 02/6/2021 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Đơn vị có đề nghị nộp 01 bộ hồ sơ vào Bộ phận một cửa Sở Xây dựng Hà Nội, bản Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được xác nhận trên Hệ thống Điều hành và quản lý văn bản Thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng xác nhận các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng sau đã đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, từ ngày 25/4/2023 đến ngày 15/5/2023. (Phụ lục gửi kèm theo văn bản này).

Ngày 15/7/2021, Tổng Cục Hải quan có văn bản số 3572/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 gửi Bộ Xây dựng; ngày 06/8/2021, Bộ Xây dựng có văn bản số 3148/BXD-VLXD về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD, trên cơ sở ý kiến của Tổng Cục Hải quan, trong đó thống nhất “Đối với các trường hợp Sở Xây dựng địa phương chưa thực hiện việc kiểm tra, doanh nghiệp nhập khẩu chưa có Giấy đăng ký kiểm tra có xác nhận của Sở Xây dựng để thực hiện thủ tục hải quan đưa hàng về bảo quản, cơ quan hải quan căn cứ vào tình hình thực tế và quy định pháp luật để xem xét giải quyết cho hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu được đưa về bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng cấp”.

Văn bản xác nhận các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng đã đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại Sở Xây dựng Hà Nội được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội (https://soxaydung.hanoi.gov.vn).

Trong thời gian qua, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng Nghị định thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo và đang lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan tại văn bản số 4007/BTC-TCHQ ngày 19/4/2021. Theo nội dung dự thảo Nghị định có quy định việc Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Tổng Cục hải quan sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện chức năng kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, không quy định nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước tại địa phương với nội dung này.

Ngày 07/11/2022, Bộ Xây dựng có Văn bản số 5015/BXD-KHCN về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và dự thảo QCVN thay thế QCVN 16:2019/BXD. Nội dung bản dự thảo được Bộ Xây dựng đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Đến nay, quá trình lấy ý kiến đã hoàn thành và thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và dự thảo QCVN thay thế QCVN 16:2019/BXD sẽ sớm được ban hành.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về việc ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục trong thời gian Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; Bộ Xây dựng ban hành thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và QCVN thay thế QCVN 16:2019/BXD và ý kiến của Bộ Xây dựng, Tổng Cục Hải quan tại các văn bản nêu trên; tránh phát sinh thủ tục hành chính.

Đề nghị Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 nghiên cứu kỹ các nội dung trên, tiếp tục1 giải quyết cho hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu được đưa về bảo quản, thực hiện thử nghiệm, chứng nhận hợp quy trong khi chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng cấp. Nội dung này, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản số 6902/SXD-KTXD ngày 20/8/2021 thông báo về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Trong quá trình thực hiện thủ tục Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định, đối với việc cần xác minh, phối hợp trao đổi các thông tin liên quan, đề nghị Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 liên hệ trực tiếp với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội (Số 258 đường Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội hoặc Điện thoại: 02439747353 - Phòng Kinh tế & vật liệu xây dựng, Email: pqlkt_soxd@hanoi.gov.vn hoặc Pktvlxd.soxd@gmail.com).

Sở Xây dựng Hà Nội gửi thông tin để Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở XD (để b/c);
- Cục hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KTXD(Thành-05).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Mạc Đình Minh

 

 


1 Kết quả tiếp nhận hồ sơ Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu từ năm 2021 đến nay:

- Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 31/12/2021, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội tiếp nhận 1107 hồ sơ Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, trong đó có hơn 150 hồ sơ có cửa khẩu nhập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội tiếp nhận 3164 hồ sơ Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, trong đó có hơn 520 hồ sơ có cửa khẩu nhập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 10/5/2023, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội tiếp nhận 718 hồ sơ Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, trong đó có hơn 71 hồ sơ có cửa khẩu nhập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

(Bao gồm các công ty như: Công ty TNHH BK Quartz, Công ty TNHH cửa vách SPI Việt Nam, Công ty CP Famaco Việt Nam, Công ty TNHH nhập khẩu và thương mại Phương Đông, Công ty CP xuất nhập khẩu CLA Stone, Công ty CP thương mại Kim Ngân (KNC)...)

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.