Open navigation

Công văn 448/BKHCN-ĐTG ngày 27/02/2023 Đề nghị công bố thủ tục hành chính về nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 448/BKHCN-ĐTG

V/v đề nghị công bố thủ tục hành chính về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 20/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg (Quyết định số 28) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 (Quyết định số 18) quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Trong quá trình rà soát để thực hiện công bố thủ tục hành chính tại Quyết định số 28, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy các thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 18 (thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng; thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong trường hợp khác; thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng) và Quyết định số 28 (thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo phương thức đơn giản) được thực hiện cùng với thủ tục hải quan và do Cơ quan Hải quan chủ trì giải quyết. Bộ Khoa học và Công nghệ không tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của doanh nghiệp.

Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) thực hiện việc công bố các thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định số 18 và Quyết định số 28.

Bộ Khoa học và Công nghệ cử bà Lương Thị Thu Hương - Chuyên viên chính Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối phối hợp, cung cấp thông tin về các quy định tại Quyết định số 18 và Quyết định số 28 (điện thoại: 0966938586; email: ltthuong@most.gov.vn).

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Xuân Định;
 - Lưu: VT, Vụ ĐTG(LTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Thế Duy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.